ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry nigdy nie było prost­sze. 

 Ete­rycz­ne akce­so­ria do wło­sów Jen­ni­fer Behr to ide­al­ny spo­sób na zwień­cze­nie Two­je­go wyglą­du. Wytwa­rza­ne ręcz­nie w Nowym Jor­ku kunsz­tow­ne ozdo­by do wło­sów są niczym pięk­ne rzeź­by, mie­nią­ce się krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go. Mar­ka uwiel­bia­na przez gwiaz­dy, szcze­gól­nie Heidi Klum czy Hele­nę Chri­sten­sen.

Inspi­ra­cję z archi­tek­tu­ry czer­pie LELET NY, two­rząc akce­so­ria do wło­sów na mia­rę współ­cze­snych  kobiet. Wyko­na­ne z luk­su­so­wych mate­ria­łów z wyko­rzy­sta­niem krysz­ta­łów i kamie­ni pół­sz­la­chet­nych, wspa­nia­le pod­kre­ślą roman­tycz­ne fale czy luź­ny war­kocz.

LELET NY

LELET NY

Naj­pięk­niej­sze  spin­ki i gum­ki do wło­sów two­rzy pol­ska mar­ka MOYE. Uni­wer­sal­ne, mini­ma­li­stycz­ne, a zara­zem deli­kat­ne, wyko­na­ne z natu­ral­ne­go jedwa­biu nie nisz­czą wło­sów i spraw­dza­ją się zarów­no w sty­li­za­cjach dzien­nych jak i wie­czo­ro­wych.

MOYE

MOYE

Pocho­dzą­ca z Los Ange­les pro­jek­tant­ka wnętrz i kura­tor sztu­ki- Sophie Buhai swo­ją ponad­cza­so­wą biżu­te­rię do wło­sów wytwa­rza z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów we Fran­cji, inspi­ru­jąc się rzeź­bą.

Sophie Buhai

Sophie Buhai

Ele­ganc­ki mini­ma­lizm oraz współ­cze­sna este­ty­ka to syno­nim mar­ki Char­lot­te Che­sna­is. Pro­jek­tant­ka współ­pra­co­wa­ła nie­gdyś przez ponad 10 lat z samym Nico­la­sem Ghe­squ­ière w domu mody Balen­cia­ga, by wkrót­ce w peł­ni poświę­cić się two­rze­niu biżu­te­rii. I tak powsta­ją m.in. naj­pięk­niej­sze posre­brza­ne klip­sy do wło­sów z mosią­dzu – wyko­na­ny we Fran­cji o kształ­cę przy­po­mi­na­ją­cym jajo, z zapię­ciem na zatrzask.

CHARLOTTE CHESNAIS

CHARLOTTE CHESNAIS

Uro­dzo­na we Fran­cji pro­jek­tant­ka Vir­gi­nie Pro­mey­rat od dziec­ka pie­lę­gno­wa­ła swo­ją pasję do cza­pek, przy­glą­da­jąc się kolek­cji dziad­ka. Tak zaczy­na się histo­ria mar­ki House of Lafay­et­te, któ­ra powsta­ła w 2014 r. Obec­nie mar­ka two­rzy nie­po­wta­rzal­ne i jedy­ne w swo­im rodza­ju aksa­mit­ne opa­ski do wło­sów i ozdo­bio­ne gra­we­ro­wa­nym logo klip­sy z kokard­ką, nada­jąc tym samym eklek­tycz­ny cha­rak­ter każ­dej sty­li­za­cji. Wszyst­kie ręcz­nie wyko­ny­wa­ne, aksa­mit­ne i osa­dzo­ne na srebr­nym, meta­lo­wym zapię­ciu na zatrzask.  

HOUSE OF LAFAYETTE

HOUSE OF LAFAYETTE

Zwy­kle koja­rzo­ne z pil­ny­mi uczen­ni­ca­mi ozdo­by do wło­sów w tym sezo­nie dzię­ki pro­jek­tan­tom sta­ły się jed­ny­mi z naj­bar­dziej pożą­da­nych akce­so­riów. Sub­tel­ne i deli­kat­ne albo boga­to zdo­bio­ne jak u Ver­sa­ce czy Dolce & Gab­ba­na – wybór nale­ży do Cie­bie. 

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re…
Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…
Więcej
Styl życia

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się…
Więcej