The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni.

W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się jedwab­na maska na oczy, gum­ka do wło­sów (scrun­chie), apasz­ka oraz opa­ska na wło­sy. To czte­ry akce­so­ria w głę­bo­kim szma­rag­do­wym odcie­niu ide­al­ne jako ele­ganc­ki pre­zent miko­łaj­ko­wy lub świą­tecz­ny dla bli­skiej oso­by, któ­ra ceni sobie wyso­ką jakość oraz praw­dzi­wy kom­fort. 

Oprócz nowych dodat­ków MOYE posia­da w ofer­cie sze­ro­ką gamę akce­so­riów z natu­ral­nych mate­ria­łów jedwab­nych. To nie tyl­ko kla­sycz­ne jedwab­ne podusz­ki, ale tak­że akce­so­ria do wło­sów: ozdob­ne kokar­dy, opa­ski na gło­wę czy best­sel­ler – jedwab­ne scrun­chie. To rów­nież saty­no­we sza­le, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nią świą­tecz­ny look. Od nie­daw­na dostęp­na jest kla­sycz­na aksa­mit­na kosme­tycz­ka, któ­ra pomie­ści wszyst­kie naj­po­trzeb­niej­sze kosme­ty­ki w jed­nym miej­scu. 

Kli­ma­tycz­ne zdję­cia natu­ral­nej i sub­tel­nej Mag­da­le­ny Kle­bań­skiej (D’VISION) wyko­na­ła Doro­ta Poręb­ska. O maki­jaż i wło­sy zadba­ła Alek­san­dra Lewan­dow­ska.

Szma­rag­do­wa kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com, a tak­że show­ro­omie mar­ki w War­sza­wie przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/16.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy