ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni.

W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się jedwab­na maska na oczy, gum­ka do wło­sów (scrun­chie), apasz­ka oraz opa­ska na wło­sy. To czte­ry akce­so­ria w głę­bo­kim szma­rag­do­wym odcie­niu ide­al­ne jako ele­ganc­ki pre­zent miko­łaj­ko­wy lub świą­tecz­ny dla bli­skiej oso­by, któ­ra ceni sobie wyso­ką jakość oraz praw­dzi­wy kom­fort. 

Oprócz nowych dodat­ków MOYE posia­da w ofer­cie sze­ro­ką gamę akce­so­riów z natu­ral­nych mate­ria­łów jedwab­nych. To nie tyl­ko kla­sycz­ne jedwab­ne podusz­ki, ale tak­że akce­so­ria do wło­sów: ozdob­ne kokar­dy, opa­ski na gło­wę czy best­sel­ler – jedwab­ne scrun­chie. To rów­nież saty­no­we sza­le, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nią świą­tecz­ny look. Od nie­daw­na dostęp­na jest kla­sycz­na aksa­mit­na kosme­tycz­ka, któ­ra pomie­ści wszyst­kie naj­po­trzeb­niej­sze kosme­ty­ki w jed­nym miej­scu. 

Kli­ma­tycz­ne zdję­cia natu­ral­nej i sub­tel­nej Mag­da­le­ny Kle­bań­skiej (D’VISION) wyko­na­ła Doro­ta Poręb­ska. O maki­jaż i wło­sy zadba­ła Alek­san­dra Lewan­dow­ska.

Szma­rag­do­wa kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com, a tak­że show­ro­omie mar­ki w War­sza­wie przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/16.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry…
Więcej
ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…
Więcej