ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE – The New Classic

MOYE – polska marka specjalizująca się w naturalnym jedwabiu, wprowadza stałą   pozasezonową kolekcję – The New Classic, czyli zbiór klasycznych modeli w subtelnie odświeżonej wersji. 

jedwabna koszula, jedwabne figi, Moye

Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re ponad­cza­so­we pro­jek­ty kocha­ją bar­dziej niż sezo­no­we sza­leń­stwa. Szy­te w Pol­sce z naj­wyż­szej jako­ści wło­skich jedwa­bi mode­le kolek­cji The New Clas­sic łączą w sobie mini­ma­lizm i funk­cjo­nal­ność. To sta­ple pie­ces, któ­re mogą być noszo­ne jako luk­su­so­wy home­we­ar lub ele­ganc­ka odzież na co dzień. 

W naj­now­szej kolek­cji MOYE pro­po­nu­je ory­gi­nal­ną kom­po­zy­cję kolo­ry­stycz­ną. Przy kla­sycz­nej czer­ni i dobrze zna­nym pudro­wym różu wpro­wa­dza zło­ci­stą wer­sję peachy nude oraz odświe­żo­ny odcień cham­pa­gne. Świe­tli­ste kolo­ry The New Clas­sic świet­nie kom­po­no­wać się będą z muśnię­tą słoń­cem skó­rą. 

Obok zna­nych best­sel­le­rów poja­wią się zupeł­nie nowe akce­so­ria do wło­sów.  Wśród nich zna­la­zła się spin­ka z podwój­ną kokar­dą Char­lot­te, gum­ka z dłu­gą szar­fą Har­per oraz zestaw cien­kich gumek Pixie. Nowo­ścią jest rów­nież jedwab­ne kimo­no w odcie­niu pudro­we­go różu oraz ele­ganc­ka kre­mo­wa koszu­la. 

Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zmy­sło­wa Myriam (Rebel Models), któ­rej zja­wi­sko­wą uro­dę uchwy­ci­ła w obiek­ty­wie Doro­ta Poręb­ska. Make-upem zaję­ła się Kata­rzy­ny Korsz­la, a o wło­sy zadbał Patryk Nadol­ny. 

jedwabna halka, halka MOYE

jedwabna koszula, czarna koszula, moye koszula

jedwabne kokarda MOYE jedwabna koszula, koszula MOYE jedwabna halka, halka MOYE jedwabna gumka do włosów, MOYE akcesoria do włosów

Kolek­cja dostęp­na jest w skle­pie inter­ne­to­wym www.moyestore.com oraz w war­szaw­skim show­ro­omie przy uli­cy Nowo­grodz­kiej 44/16.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry…
Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…
Więcej
ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…
Więcej