NewsroomUroda

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

CINDERELLA_BEAUTY_72

Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek prze­wi­dział wystar­cza­ją­co dużo odcie­ni i kolo­rów do maki­ja­żu, któ­re z pew­no­ścią wypeł­nią karo­cę z dyni po brze­gi…

MAC107743_v1_CMB_WHT_6.psd

CINDERELLA_AMBIENT_72

KOLEKCJA LIMITOWANA DOSTĘPNA W SALONACH M·A·C W WARSZAWIE, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, KOATOWICACH, POZNANIU ORAZ NA STRONIE WWW.MACCOSMETICS.PL

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych,…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej        Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *