NewsroomUroda

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

CINDERELLA_BEAUTY_72

Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek prze­wi­dział wystar­cza­ją­co dużo odcie­ni i kolo­rów do maki­ja­żu, któ­re z pew­no­ścią wypeł­nią karo­cę z dyni po brze­gi…

MAC107743_v1_CMB_WHT_6.psd

CINDERELLA_AMBIENT_72

KOLEKCJA LIMITOWANA DOSTĘPNA W SALONACH M·A·C W WARSZAWIE, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, KOATOWICACH, POZNANIU ORAZ NA STRONIE WWW.MACCOSMETICS.PL

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends

  Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go, peł­ne­go swo­bo­dy, ame­ry­kań­skie­go sty­lu – mar­ka Levi’s® jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych na świe­cie i nie­ustan­nie pozwa­la wyra­żać nasz oso­bi­sty, indy­wi­du­al­ny styl. Podob­nie jak Levi’s® boga­tą histo­rią może poja­wić się jed­no z…
Więcej
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *