NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

CINDERELLA_BEAUTY_72

Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek prze­wi­dział wystar­cza­ją­co dużo odcie­ni i kolo­rów do maki­ja­żu, któ­re z pew­no­ścią wypeł­nią karo­cę z dyni po brze­gi…

MAC107743_v1_CMB_WHT_6.psd

CINDERELLA_AMBIENT_72

KOLEKCJA LIMITOWANA DOSTĘPNA W SALONACH M·A·C W WARSZAWIE, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, KOATOWICACH, POZNANIU ORAZ NA STRONIE WWW.MACCOSMETICS.PL

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy