Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku…

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­nych, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze…

Walentynki – propozycje prezentów dla niej

Świę­to zako­cha­nych tuż, tuż. Jak spra­wić, by ten dzień był wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny? War­to spę­dzić czas z oso­bą, któ­rą kocha­my i zadbać o pamięć zaska­ku­jąc…

KOLEKCJA RED & PINK od Bobbi Brown

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look.…

Pomysły na walentynkowe śniadanie do łóżka

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: pinterest.com, blueberryboost.com, makecookingeasier.pl, ourfoodstories.com, griottes.fr Dla jed­nych Dzień Zako­cha­nych to wspa­nia­ła oka­zja do spę­dze­nia cza­su poza domem w szum­nej atmos­fe­rze ulu­bio­nej restau­ra­cji…

Top 7 restauracji na romantyczną kolację

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Rysu­nek: Mario­la Pie­cho­wicz Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, tasteaway.pl, facebook.com Naj­po­pu­lar­niej­sze świę­to zako­cha­nych zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi. Rezer­wa­cje do kin, restau­ra­cji, hote­li i spa roz­cho­dzą…

Walentynkowy karnawał

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: style.com, pinterest.com Miło­sne moty­wy na ubra­niach są napraw­dę cool, jak się oka­zu­je, nie tyl­ko od świę­ta! Ale czy pomysł na modę z przy­mru­że­niem…

Trochę inne pomysły na spędzenie Walentynek

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: pinterest.com, photoemotions.com.pl Kwia­ty, cze­ko­lad­ki, kola­cja przy świe­cach… kla­sy­ka zawsze się spraw­dza, ale czy cza­sa­mi nie war­to zro­bić cze­goś inne­go? Tro­chę odbie­ga­ją­ce­go…

Makijaże na gorącą walentynkową noc!

Zasta­na­wiasz się co zro­bić, żeby wybra­nek Two­je­go ser­ca osza­lał na Two­im punk­cie w walen­tyn­ko­wą noc? Mamy dla Cie­bie kil­ka pro­po­zy­cji maki­ja­ży, któ­re pomo­gą spra­wić, że Twój uko­cha­ny nie będzie mógł ode­rwać od Cie­bie oczu! Hip­no­ty­zu­ją­ce oko, a może krwi­ste czer­wo­ne usta? Wybór nale­ży do Cie­bie! W roli głów­nej Justy­na Paw­lic­ka, model nie mógł się oprzeć ! 🙂