Walentynki – propozycje prezentów dla niej

Świę­to zako­cha­nych tuż, tuż. Jak spra­wić, by ten dzień był wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny? War­to spę­dzić czas z oso­bą, któ­rą kocha­my i zadbać o pamięć zaska­ku­jąc ją nie­ba­nal­nym upo­min­kiem. Nie macie pomy­słu? Koniecz­nie sprawdź­cie wybra­ne przez nas pro­po­zy­cje walen­tyn­ko­wych pre­zen­tów dla niej.

 

Pro­sty, kla­sycz­ny t-shirt spraw­dza się w każ­dej sytu­acji. Ale co powie­cie na jego zabaw­ną wer­sję? Sko­rzy­staj­cie z pro­po­zy­cji pol­skiej mar­ki PLNY LALA wybie­ra­jąc czer­wo­ną koszul­kę z duży­mi, różo­wy­mi usta­mi i czar­ny­mi lamów­ka­mi. Może­cie też posta­wić na mini­ma­lizm i wybrać zwy­kłą, bia­łą baweł­nia­ną koszul­kę z kul­to­wym ser­dusz­kiem Play CDG.

Biżu­te­ria zawsze jest świet­nym spo­so­bem na wyra­że­nie uczuć. W dodat­ku ta szla­chet­na i nie­zwy­kle sub­tel­na. Taką zna­leź­li­śmy wśród pro­po­zy­cji pol­skiej mar­ki ROSA stwo­rzo­nej przez pro­jek­tant­kę Agniesz­kę Rosę. Bran­so­let­ka z zawiesz­ką wyko­na­ną z żół­te­go zło­ta pró­by 585 w kształ­cie ser­dusz­ka zawie­szo­na na jedwab­nym, czer­wo­nym sznur­ku, będzie uni­wer­sal­nym dodat­kiem któ­ry zawsze będzie przy­po­mi­nał nam uko­cha­ną oso­bę.

Nic tak bar­dzo nie koja­rzy się z miło­ścią i świę­tem zako­cha­nych jak czer­wień. A każ­da kobie­ta powin­na mieć w swo­jej kosme­tycz­ce przy­naj­mniej jed­ną czer­wo­ną pomad­kę. Doda­je kobie­co­ści, spraw­dza się ide­al­nie w każ­dej, kry­zy­so­wej sytu­acji i… wprost uwiel­bia­ją ją męż­czyź­ni! My szcze­gól­nie pole­ca­my pomad­kę Lux Lip Color od Bob­bi Brown dostęp­ną w wie­lu odcie­niach, któ­rej boga­ta for­mu­ła inten­syw­nie nawil­ża usta, wygła­dza­jąc je i zapew­nia­jąc dobrą kon­dy­cję. Zamknię­ta w ele­ganc­kim, zło­tym etui z pew­no­ścią zachwy­ci każ­dą z nas!

Nie ma kobiet, któ­re nie lubi­ły­by inten­syw­nej i odżyw­czej pie­lę­gna­cji. A taki jest wła­śnie on – boga­ty w skład­ni­ki odżyw­cze, mus koko­so­wy w posta­ci bal­sa­mu do cia­ła, któ­ra utrzy­mu­je skó­rę sta­le mięk­ką i ela­stycz­ną. W dodat­ku nie­ziem­sko pach­nie mlecz­nym orze­chem koko­so­wym i nuta­mi wani­lii oraz słod­kie­go kar­me­lu. Czy może być coś bar­dziej uwo­dzą­ce­go?

Wszyst­ko zaczy­na się od tego, co pod ubra­niem. I my w peł­ni się z tym zga­dza­my, dla­te­go wśród walen­tyn­ko­wych pro­po­zy­cji nie może zabrak­nąć… sek­sow­nej, kobie­cej bie­li­zny od God Save Queens! Naj­le­piej czar­nej, koron­ko­wej albo z prze­świ­ta­mi. Nie bój się odważ­nych wycięć i faso­nów- w dniu zako­cha­nych są wręcz wska­za­ne, a już sama myśl o tym co masz na sobie, od rana wpra­wi we wspa­nia­ły nastrój nie tyl­ko Cie­bie, ale i uko­cha­ne­go!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy