Styl życia

Najpiękniejsze prezenty Walentynkowe

Cho­ciaż powszech­ne jest stwier­dze­nie, że Walen­tyn­ki są prze­ja­wem komer­cji napły­wa­ją­cej do nas zza oce­anu, nie do koń­ca jest to praw­dą. Począt­ki Świę­ta Zako­cha­nych nale­ży bowiem szu­kać w Euro­pie. Mimo tego, że świę­to to obcho­dzi­my w Pol­sce  krót­ko, bo od lat 90. to nie da się ukryć, że chęt­nie prze­ję­li­śmy nie­zwy­kłą atmos­fe­rę tego dnia – dzień 14 lute­go to bowiem oka­zja do tego, by w spo­sób szcze­gól­ny oka­zy­wać sobie miłość. I cho­ciaż naj­waż­niej­szy jest czas, któ­ry może­my poda­ro­wać naszym bli­skim, nie­od­łącz­ną jego czę­ścią są tak­że pre­zen­ty wrę­cza­ne uko­cha­nej oso­bie,  któ­re wyra­ża­ją nasze szcze­re, peł­ne cie­pła uczu­cia, nie­rzad­ko mówią­ce znacz­nie wię­cej niż sło­wa. Z tej oka­zji Vers-24 przy­go­to­wał dla Was listę naj­pięk­niej­szych pre­zen­tów Walentynkowych.

Walentynki - najpiekniejsze prezenty, chanel prezent na walentynki, victoria secret prezent na walentynki

  1. Czar­ny sta­nik Le Petit Trou -  model Touche w aksa­mit­ne ser­ca i ozdob­ną fal­ban­ką wokół obwo­du oraz z ramiącz­ka­mi zawią­zy­wa­ny­mi na kokard­ki, odważ­ny, a jed­no­cze­śnie subtelny.
  2. Cien­kie kol­czy­ki koła W. KRUK – te kol­czy­ki to inspi­ra­cja lata­mi 90. i kul­tu­ra­mi: lati­no oraz afro­ame­ry­kań­ską.  Wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści zło­ta kol­czy­ki o śred­ni­cy 1,4 cen­ty­me­tra, spra­wia­ją, że nie spo­sób ich nie zauwa­żyć. Uni­wer­sal­ny wzór koła sym­bo­li­zu­je dosko­na­łość, życie i spodo­ba się zarów­no mło­dym, jak i doj­rza­łym kobie­tom. Są nie tyl­ko ele­ganc­kie, lecz ide­al­ne na co dzień, ponie­waż per­fek­cyj­ne współ­gra­ją z róż­ny­mi sty­li­za­cja­mi. Kol­czy­ki koła to mini­ma­li­stycz­na biżu­te­ria, któ­rą każ­da kobie­ta powin­na posia­dać. 
  3. Woda per­fu­mo­wa­na Les Exc­lu­sifs de Cha­nel Beige – Zmy­sło­wy zapach Beige to inten­syw­ne akor­dy gło­gu, fre­zji i plu­me­rii, sub­tel­nie pod­kre­ślo­ne słod­ki­mi, mio­do­wy­mi nuta­mi mio­do­wy­mi. Kolor beżo­wy jest nie­zwy­kle koją­cy, zapew­nia­ją­cy azyl przed cha­osem, obda­rzo­ny natu­ral­nym wyra­fi­no­wa­niem – ide­al­nie odzwier­cie­dla go kwia­to­wy akord z akcen­ta­mi mio­du. Otu­la­ją­cy zapach stwo­rzy wspa­nia­łą przy­stań, w któ­rej moż­na się zatra­cić i odna­leźć swo­je praw­dzi­we ja.
  4. Jedwab­ny t‑shirt MOYE – Kla­sycz­ny t‑shirt z okrą­głym dekol­tem w stu pro­cen­tach wyko­na­ny ze natu­ral­ne­go jedwa­biu. Pro­sta for­ma i over­si­ze­owy krój zapew­nia­ją kom­fort nosze­nia, nada­jąc mu jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Taki t‑shirt to ponad­cza­so­wa, mini­ma­li­stycz­na baza gar­de­ro­by, któ­ra spraw­dzi się w każ­dych stylizacjach.
  5. Świe­ca sojo­wa Orient Express Hagi – ta świe­ca zapa­cho­wa prze­nie­sie Cię w orien­tal­ną, ele­ganc­ką podróż. Zmy­sło­wy, magicz­ny zapach na bazie eko­lo­gicz­ne­go wosku sojo­we­go i natu­ral­nych olej­ków ete­rycz­nych z drze­wa san­da­ło­we­go, paczu­li, ylang-ylang, ber­ga­mot­ki i limet­ki oraz sta­ran­nie dobra­ne olej­ki ete­rycz­ne uspo­ka­ja­ją, two­rzą nastrój medy­ta­cyj­ny, zachę­ca­jąc do dzia­ła­nia. Dzię­ki temu, że wosk sojo­wy pali się w niż­szej tem­pe­ra­tu­rze niż para­fi­na, świe­ca nie emi­tu­je toksyn.
  6. Sukien­ka The Odder Side  gra­na­to­wa sukien­ka maxi pol­skie­go duetu The Odder Side z wycię­ciem „V” na ple­cach i o dopa­so­wa­nym faso­nie spra­wi, że poczu­jesz się w niej sek­sow­nie, kobie­co, a jed­no­cze­śnie wygod­nie i swobodnie.
  7. Piża­ma Vic­to­ria­’s Secret - czar­na, nie­zwy­kle kobie­ca a zara­zem wygod­na saty­no­wa piża­ma z koszu­la zapi­na­na na guzi­ki i dłu­gi­mi spodniami.
  8. Per­fu­ma Vic­to­ria­’s Secret LOVE – kul­to­wy, znie­wa­la­ją­cy i swie­ży zapach z wyraź­nie wyczu­wal­ny­mi, słod­ki­mi nuta­mi brzo­skwi­ni i kwiatów.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku koniecz­nie nad­rób zale­gło­ści. Może być to mały upo­mi­nek lub całkiem…
Więcej
Vers24 Bloguje

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­nych, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze restau­ra­cje w mie­ście oble­ga­ne są przez pary, któ­re posta­na­wia­ją zjeść…
Więcej
Styl życia

Walentynki - propozycje prezentów dla niej

Świę­to zako­cha­nych tuż, tuż. Jak spra­wić, by ten dzień był wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny? War­to spę­dzić czas z oso­bą, któ­rą kocha­my i zadbać o pamięć zaska­ku­jąc ją nie­ba­nal­nym upo­min­kiem. Nie macie pomy­słu? Koniecz­nie sprawdź­cie wybra­ne przez…
Więcej