ModaNewsroom

Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

 

Najnowszy Lookbook NAKED BRUCE w pełni ukazuje ducha litewskiej marki. Nowoczesność i przyszłość to hasła, które najlepiej oddają jej estetykę. Kolekcja modernistyczna jest wykonana z certyfikowanych tkanin. W linii przeważają kolory idealne na sezon jesienno-zimowy: niezawodna czerń w duecie z szarością, uzupełniona graficznymi wzorami, motywami gwiazd, sreberka i kraty. Luźne formy w połączeniu z obcisłymi getrami-rajstopami, sprawiają, że współczesna kobieta to pewna siebie „luzaczka”, gotowa na wyzwania w komfortowym wydaniu.

outfit5_aw16_17 outfit2_aw16_17 outfit6_aw16_17 outfit3_aw16_17 outfit7_aw16_17 outfit1_aw16_17 outfit8_aw16_17

Tekst: Ilo­na Jowor­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Naked Bruce jesień-zima 2017

  Nowo­cze­sne podej­ście do ele­gan­cji – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać litew­ską mar­kę Naked Bru­ce, któ­rej zało­ży­ciel­ka Moni­ka Vait­kie­ne dała leg­gin­som – dotych­czas koja­rzo­nym wyłącz­nie ze spor­tem – „dru­gie życie”, udo­wad­nia­jąc, że wygo­da nie…
Więcej
ModaNewsroom

Lookbook tygodnia: Kristina Kruopenyte SS 2016

Kri­sti­na Kru­opie­ny­te jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych litew­skich pro­jek­tan­tek mody. Two­rzy nowo­cze­sną modę miej­ską, skie­ro­wa­ną do ludzi żyją­cych na peł­nych obro­tach w glo­bal­nych metro­po­liach. Mar­ka KK łączy naj­wyż­szą jakość, luk­su­so­we mate­ria­ły i kon­struk­cje wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. War­to przyj­rzeć się bli­żej pro­jek­tom Kri­sti­ny Kru­opie­ny­te, poni­żej pre­zen­tu­je­my Wam naj­now­szy look­bo­ok pro­jek­tant­ki!
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

Komen­ta­rze komen­ta­rzy
Więcej