Szczęście według Van Cleef & Arpels

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.fr

Pierscionek

Podwój­na koni­czy­na ozna­cza podwój­ne szczę­ście? Kie­dy patrzy­my na ten pier­ścio­nek jeste­śmy tego cał­ko­wi­cie pew­ni. Zapro­jek­to­wa­ny przez pro­fe­sjo­na­li­stów fran­cu­skiej mar­ki Van Cle­ef & Arpels pier­ścio­nek skła­da się z cha­rak­te­ry­stycz­nych kwia­tów – dwóch koni­czyn – podob­nych, ale nie iden­tycz­nych, umiesz­czo­nych na koń­cach obrącz­ki z bia­łe­go zło­ta. Tak! Kwia­ty nie łączą się ze sobą, lecz two­rzą wol­ną prze­strzeń nad pal­cem. Poje­dyn­cze liście w kształ­cie ser­ca pokry­te są dia­men­ta­mi lub wyko­na­ne z onyk­su.

Linia Cosmos zawie­ra tak­że tra­dy­cyj­ny pier­ścio­nek z poje­dyn­czym kwia­tem oraz sub­tel­ny naszyj­nik z zawiesz­ką w posta­ci koni­czy­ny. Trud­no ode­rwać wzrok!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy