Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lutego już w tym tygodniu, a to może oznaczać tylko jedno: została coraz mniej czasu, aby przygotować idealny prezent walentynkowy dla wyjątkowego mężczyzny w Twoim życiu.  Mąż, chłopak, ukochana osoba – dzięki naszej liście odnajdziesz idealny prezent walentynkowy dla Niego.

prezenty na Walentynki dla faceta

Szy­kow­ne i nie­ty­po­we pre­zen­ty Walen­tyn­ko­we dla Nie­go: Miles Davis – Kind Of Blue (Trans­pa­rent Vinyl), COS port­fel, Czu­łość – książ­ka Piotr Fie­dler, Apple Air­Pods Pro, BYREDO NIGHT VEIL – SELLIER 50 ml, Le Labo koją­cy krem po gole­niu, czar­ny album na zdję­cia Paper Goods.

W ubie­głym roku z pew­no­ścią upra­wia­li­śmy sobie wie­le przy­jem­no­ści, spę­dza­jąc więk­szość cza­su w domu: nowe kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji, zestaw dre­sów czy akce­so­ria do domu. Czy może być lep­sza wymów­ka dla spra­wie­nia sobie nawza­jem kolej­ne­go pre­zen­tu, niż Świę­to Zako­cha­nych? Aby uczcić świę­to miło­ści, możesz (i powin­naś) zafun­do­wać Two­je­mu uko­cha­ne­mu coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go. Bez wąt­pie­nia, u męż­czyzn zwy­kle zawsze spraw­dza­ją się prak­tycz­ne pre­zen­ty, np. koją­cy krem po gole­niu, któ­ry nawil­ża i wygła­dza skó­rę o zapa­chu ber­ga­mot­ki i lawen­dy (Le Labo, Gali­lu), naj­now­sze, bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki Air­Pods (Apple) lub ele­ganc­kie, czar­ne, skó­rza­ne etui będą­ce odzwier­cie­dle­niem mul­ti­funk­cyj­ne­go mini­ma­li­zmu, z nadzie­ją, że Twój facet będzie mógł z niej w koń­cu sko­rzy­stać np. podró­ży czy pod­czas wyjaz­dów służ­bo­wych. Mając na uwa­dze, że w ubie­głym roku (ale i tak­że w tym) zda­je się, że więk­szość cza­su będzie­my spę­dzać w domu, war­to zadbać, by w jego biblio­te­ce zna­la­zły się war­to­ścio­we książ­ki, np. naj­now­sza pro­po­zy­cja wydaw­nic­twa Wojt­ka Soko­ła „Wyda­łem”, książ­ka „Czu­łość” autor­stwa Pio­tra Fie­dle­ra (Wyda­łem), któ­ra jest skan­da­li­zu­ją­ca i wcią­ga­ją­cą powie­ścią bądź też – jeśli Twój męż­czy­zna jest pasjo­na­tem gra­mo­fo­nu i muzy­ki kla­sycz­nej – coś, co być może umi­li Wasze wspól­ne wie­czo­ry, a więc pły­ta winy­lo­wa Mile­sa Davis (Asfalt Shop), a któ­rą On z pew­no­ścią poko­cha. 

Jesz­cze nie tak daw­no Walen­tyn­ki były świę­tem utoż­sa­mia­nym jedy­nie ze świę­tem dziew­cząt, któ­re z utę­sk­nie­niem cze­ka­ły na Walen­tyn­ko­we, tajem­ni­cze kart­ki od swo­ich wiel­bi­cie­li czy zapro­sze­nie na obiad.  Jaka­kol­wiek ini­cja­ty­wa z ich stro­ny w stro­nę męż­czy­zny nie była za to zbyt dobrze postrze­ga­na. Na szczę­ście, te cza­sy mamy już za sobą. Obec­nie bowiem poję­cie uko­cha­nych, part­ne­rów, rodzin, a nawet samej miło­ści rady­kal­nie się zmie­ni­ło, co ozna­cza, że od ​​teraz Walen­tyn­ki to po pro­stu cele­bra­cja wszel­kie­go rodza­ju uczuć, a Ty bez zasta­no­wie­nia możesz obda­ro­wać swo­je­go Uko­cha­ne­go naj­pięk­niej­szy­mi prezentami.

Na szczę­ście, wybór jest ogrom­ny, a lista poten­cjal­nych, walen­tyn­ko­wych pre­zen­tów dla Nie­go zda­je się nie koń­czyć. I naj­now­sze gadże­ty czy akce­so­ria to nie jedy­na opcja. Możesz myśleć bar­dziej odważ­nie: dla­cze­go by nie kupić swo­je­mu męż­czyź­nie czar­ne­go, sty­lo­we­go albu­mu na zdję­cia, któ­ry jest pasjo­na­tem foto­gra­fii, a któ­ra z pew­no­ścią pomo­że zacho­wać naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia? Pomyśl tak­że o intry­gu­ją­cych zapa­chach, np. o znie­wa­la­ją­cym eks­trak­cie per­fum Sel­lier Byre­do z kolek­cji Night Veils (Byre­do, Gali­lu) – ten wyra­zi­sty, mrocz­ny, a jed­no­cze­śnie przy­dy­mio­ny – praw­dzi­wie nie­okieł­zna­ny zapach skó­ry spra­wi, że znaj­dziesz set­ki spo­so­bów na powie­dze­nie mu: „Kocham Cię”. Oto nasz kom­plet­ny, subiek­tyw­ny prze­wod­nik po naj­lep­szych pre­zen­tach walen­tyn­ko­wych dla Niego.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej