Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktywnie i ruszaj na trening w najnowszej kolekcji COS Active – zaprojektowanej tak, aby jak najskuteczniej usprawnić codzienny ruch. Wykonana z tkanin pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych w zrównoważony sposób odzież sportowa obejmuje to nie tylko ubrania do ćwiczeń (od jogi po zajęcia na świeżym powietrzu), ale także wszystkie niezbędne rzeczy do treningu zarówno na siłowni, jak i w zaciszu własnego domu. Na szczególną uwagę zasługuje minimalistyczna, monochromatyczna estetyka i nowoczesny design, charakterystyczne dla marki, wzbogacona o unikatowe detale, bezszwową technologię i wygodne tkaniny, takie jak bawełna organiczna i Seacell. 

 

COS Active ubrania sportowe

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki stwo­rzo­na z myślą o aktyw­no­ści fizycz­nej to już dru­ga z tej serii, przy­ja­zna śro­do­wi­sku odsło­na spor­to­wej ofer­ty COS. Wśród pro­duk­tów zasłu­gu­ją­cych na szcze­gól­ną uwa­gę znaj­dzie­my przede wszyst­kim bez­sz­wo­wą bie­li­znę funk­cyj­ną oraz lek­kie tech­nicz­ne ubra­nia w nowych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – stwo­rzo­ne do nosze­nia w war­stwo­wych zesta­wach. Co wię­cej, każ­dy z pro­jek­tów powstał z myślą o wszech­stron­nym użyt­ko­wa­niu – nie tyl­ko pod­czas tre­nin­gu. Każ­dy z pro­duk­tów two­rzą­cych pod­sta­wę kolek­cji wyko­rzy­stu­je bowiem nie tyl­ko bez­sz­wo­wą tech­no­lo­gię, ale i odzna­cza się wyszu­ka­ny­mi deta­la­mi, w spryt­ny spo­sób łącząc funk­cjo­nal­ny design z ory­gi­nal­ny­mi faso­na­mi oraz mate­ria­ła­mi pocho­dzą­cy­mi z recy­klin­gu i zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. I tak kobie­ty z pew­no­ścią zachwy­cą bez­sz­wo­we sta­ni­ki spor­to­we czy legin­sy. Nie zabra­kło rów­nież mięk­kich i wygod­nych baweł­nia­nych bluz w przy­jem­nych pale­tach kolo­ry­stycz­nych oraz akce­so­riów: obciąż­ni­ków, pakow­nej, nylo­no­wej tor­by na siłow­nię czy eco-frien­dly gumek do wło­sów, któ­re spraw­dzą się pod­czas inten­syw­nych ćwi­czeń. W męskiej odsło­nię kolek­cji znaj­dzie­my zaś jog­ge­ry i wodo­od­por­ne kurt­ki, a tak­że orga­nicz­ne t‑shirty czy spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne do bie­ga­nia blu­zy i spodnie.

W tym sezo­nie głów­ny­mi ele­men­ta­mi kolek­cji są dopa­so­wa­ny, dam­ski kom­bi­ne­zon z gład­kie­go dżer­se­ju – z górą o kro­ju bok­ser­ki i wbu­do­wa­nym wspar­ciem biu­stu, któ­ry dosko­na­le spraw­dzi się w połą­cze­niu z przej­rzy­stą spód­ni­cą z nylo­nu z recy­klin­gu. Piko­wa­ny męski bez­rę­kaw­nik z tek­stu­ro­wa­ne­go odzy­ska­ne­go polie­stru został zaś wykoń­czo­ny odbla­sko­wym obszy­ciem, któ­re zapew­ni bez­pie­czeń­stwo pod­czas wie­czor­nych bie­gów. Tech­nicz­ne ele­men­ty gar­de­ro­by, takie jak wodo­od­por­na wia­trów­ka czy pane­lo­we spodnie funk­cyj­ne  har­mo­nij­nie łączą się z bez­sz­wo­wą tre­nin­go­wą bielizną.

Ofer­tę dla kobiet i męż­czyzn dopeł­nia­ją wyso­kiej jako­ści pod­sta­wy spor­to­wej gar­de­ro­by wyko­na­ne ze szczot­ko­wa­nej baweł­ny, a tak­że swo­bod­ne tek­stu­ro­wa­ne blu­zy i funk­cjo­nal­ne piko­wa­ne okry­cia. Każ­de z ubrań (osob­no bądź też w dowol­nym zesta­wie­niu) zapew­ni Ci nie­ustan­ny kom­fort na naj­wyż­szym pozio­mie, 24/7. 

COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe COS Active ubrania sportowe

Najnowsza kolekcja COS Active będzie dostępna już od stycznia 2021 r. na cosstores.com oraz w sklepie COS na ul. Mysiej 3 w Warszawie.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej