Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko – kolekcja COS Cashmere

Marka mocno inspirowana sztuką i kulturą od samego początku słynie z nowatorskich, a jednocześnie klasycznych projektów łączących innowacyjny design z ponadczasowym stylem. Podobnie, COS od swojego powstania wspiera świat sztuki, współpracując z uznanymi artystami czy galeriami sztuki. Powstała w 2005 roku fundacja Aid by Trade wspiera społeczność w samodzielnej trosce o siebie, zwiększając swoją rolę w sektorze handlu i aktywizując rynek – marki i sprzedawcy opłacają licencję, która pozwala na pozyskanie kaszmiru z certyfikatem The Good Cashmere Standard. Nic dziwnego, że COS jest dumnym partnerem fundacji Aid by Trade, która w tym sezonie współpracowała z marką tworząc przełomową kolekcję z kaszmiru, posiadającą certyfikat The Good Cashmere Standard, świadczący o pochodzeniu kaszmiru ze zrównoważonych źródeł: farm, w których kozy hodowane są odpowiedzialnie, środowisko podlega ochronie, a społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty życia hodowców i ich rodzin są szanowane.

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Skąd pomysł na pozy­ska­nie kasz­mi­ru przy­ja­zne­go śro­do­wi­sku? Wzrost popu­lar­no­ści kasz­mi­ro­wych pro­duk­tów przy­czy­nił się do pro­ble­mów zwią­za­nych z nad­mier­nym wypa­sem zwie­rząt, któ­re zwięk­sza­ły następ­nie ryzy­ko  pustyn­nie­nia grun­tów. Tym­cza­sem, ini­cja­ty­wa The Good Cash­me­re Stan­dard słu­ży moni­to­ro­wa­niu cało­ści pro­ce­su pro­duk­cji przę­dzy w chiń­skim obsza­rze Mon­go­lii Wewnętrz­nej. Oprócz serii pro­duk­tów z cer­ty­fi­ka­tem The Good Cash­me­re Stan­dard, mar­ka ofe­ru­je tak­że dzia­ni­ny wyko­na­ne z  kasz­mi­ru pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu – przę­dzy odzy­ska­nej z dotych­cza­so­wej pro­duk­cji mar­ki. Ze skrawków

wytwa­rza­nych pro­duk­tów wydzie­la­ne są dłu­gie włók­na wyso­kiej jako­ści, któ­re ponow­nie spla­ta­ne są w przę­dzę, two­rząc nowe ubra­nia. 

Wtór­ne wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów z pro­duk­cji i łań­cu­cha dostaw to część ini­cja­ty­wy, któ­ra ma na celu zamknię­cie obie­gu surow­ców i mini­ma­li­za­cję wytwa­rza­nia odpa­dów, w szcze­gól­no­ści tak cen­ne­go surow­ca, jakim jest uwiel­bia­ny i cenio­ny na świe­cie kasz­mir. I tak, w kolek­cji znaj­dzie­my przede wszyst­kim kasz­mi­ro­we swe­try i gol­fy, o prze­róż­nych kro­jach i kolo­rach, a tak­że akce­so­ria takie jak cie­płe, mięk­kie czap­ki czy szale.

Pro­duk­ty z kasz­mi­ru ze zna­kiem The Good Cash­me­re Stan­dard oraz kasz­mi­ru pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu będą tra­fiać do skle­pów sta­cjo­nar­nych mar­ki COS i na cosstores.com od paź­dzier­ni­ka przez cały sezon jesień/zima 2020.

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej