ModaNewsroom

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

SpongeBob, Patryk Rozgwiazda oraz Skalmar to postacie, które znają wszyscy fani lat 90. W tym roku mija 20 lat odkąd zadebiutowali na ekranach zarażając swoim optymizmem. Z tej okazji PLNY LALA po raz drugi łączy siły z Nickelodeon, tworząc wspólnie kolekcję kapsułową. Przekorne hasła, pastelowe, słodkie kolory oraz gąbczaści mieszkańcy dna Pacyfiku – wszystko to w zgodzie ze streetwearowym duchem marki.

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

Kul­to­wy pod­wod­ny świat Biki­ni Bot­tom został odwzo­ro­wa­ny po raz kolej­ny na pro­duk­tach mar­ki. Kolek­cja PLNY LALA x Spon­ge­Bob zawie­ra over­si­zo­we blu­zy, koszul­ki oraz szor­ty z fal­ban­ką w deli­kat­nych, paste­lo­wych kolo­rach nawią­zu­ją­cych do kre­sków­ki. Inspi­ra­cją kolek­cji jest zna­na na całym świe­cie przy­jaźń Spon­ge­Bo­ba oraz Patry­ka, dla­te­go nie zabra­kło też zabaw­nych, prze­kor­nych haseł uwiel­bia­nych przez fanów mar­ki. Kostiu­my oraz ręcz­ni­ki opa­trzo­ne napi­sem Friends over beaches z pew­no­ścią przej­mą pla­że tego lata!

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszulka w stylu oversize 169 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszul­ka w sty­lu over­si­ze 169 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszulka  o klasycznym kroju 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszul­ka o kla­sycz­nym kro­ju 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszulka  o klasycznym kroju 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Koszul­ka o kla­sycz­nym kro­ju 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Krótka bluza z kapturem 339 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Krót­ka blu­za z kap­tu­rem 339 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Oversizowa bluza 289 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Over­si­zo­wa blu­za 289 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Krótkie spodenki 189 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Krót­kie spoden­ki 189 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB T-Shirt 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB T‑Shirt 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Szorty 269 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB T‑Shirt 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Jednoczęściowy kostium 209 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Jed­no­czę­ścio­wy kostium 209 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Jednoczęściowy kostium 189 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Jed­no­czę­ścio­wy kostium 189 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Torebka 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Toreb­ka 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Ręcznik 159 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Ręcz­nik 149 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Bluza 339 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Blu­za 339 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Skarpety 39 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Skar­pe­ty 39 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Skarpety 39 zł

PLNY LALA X SPONGEBOB Skar­pe­ty 39 zł

Limi­to­wa­na kolek­cja jest dostęp­na onli­ne od 23 lip­ca na stro­nie PLNYLALA.pl oraz sta­cjo­nar­nie w skle­pie przy ul. Moko­tow­skiej 26.

SpongeBob  x PLNY LALA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

Dotknij nie­ba wspól­nie z PLNY LALA®! W tym sezo­nie naj­now­sza kolek­cja STAND BY ME nawią­zu­je swo­imi hasła­mi do bli­sko­ści, przy­jaź­ni i wza­jem­ne­go wspar­cia. Nic bar­dziej nie uno­si nas na duchu niż świa­do­mość, że zawsze jest…
Więcej
ModaNewsroom

PLNY LALA I SPONGEBOB W NOWEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI

Mar­ka stre­etwe­aro­wa PLNY LALA we współ­pra­cy z kana­łem Nic­ke­lo­de­on Pol­ska, przy­go­to­wa­ła limi­to­wa­ną kolek­cję inspi­ro­wa­ną świa­tem Spon­ge­Bo­ba Kan­cia­sto­por­te­go. Ubra­nia będą dostęp­ne od 6 grud­nia w pop-up sto­re PLNY LALA na Moko­tow­skiej 26 oraz w skle­pie internetowymwww.plnylala.pl.…
Więcej