ModaNewsroom

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

Spon­ge­Bob, Patryk Roz­gwiaz­da oraz Skal­mar to posta­cie, któ­re zna­ją wszy­scy fani lat 90. W tym roku mija 20 lat odkąd zade­biu­to­wa­li na ekra­nach zara­ża­jąc swo­im opty­mi­zmem. Z tej oka­zji PLNY LALA po raz dru­gi łączy…

Więcej