ModaNewsroom

PLNY LALA I SPONGEBOB W NOWEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI

Mar­ka stre­etwe­aro­wa PLNY LALA we współ­pra­cy z kana­łem Nic­ke­lo­de­on Pol­ska, przy­go­to­wa­ła limi­to­wa­ną kolek­cję inspi­ro­wa­ną świa­tem Spon­ge­Bo­ba Kan­cia­sto­por­te­go. Ubra­nia będą dostęp­ne od 6 grud­nia w pop-up sto­re PLNY LALA na Moko­tow­skiej 26 oraz w skle­pie internetowymwww.plnylala.pl.

Kolek­cja Spon­ge­Bob Gold stwo­rzo­na przez Eli­sę Minet­ti, inspi­ro­wa­na jest świa­tem Spon­ge­Bo­ba Kan­cia­sto­por­te­go, boha­te­ra kul­to­wej ani­ma­cji Nic­ke­lo­de­on. Domi­nu­ją zatem odcie­nie zło­ta, różu oraz żół­te­go, ulu­bio­ne­go kolo­ru Spon­ge­Bo­ba, w cha­rak­te­ry­stycz­nych dla PLNY LALA stre­etwe­aro­wych faso­nach. Na kolek­cję Spon­ge­Bob Gold skła­da­ją się przede wszyst­kim over­si­zo­we blu­zy, t‑shirty z nadru­ka­mi oraz spodnie dre­so­we i bie­li­zna. Wize­ru­nek Spon­ge­Bo­ba i Patry­ka poja­wił się tak­że na wie­lu dodat­kach, w tym na kolo­ro­wych skar­pet­kach, tor­bach oraz paskach.

Pra­ca nad kolek­cją była dużym wyzwa­niem, ale i oka­zją do świet­nej zaba­wy. Przy­go­to­wu­jąc ją byłam pod wra­że­niem tej pro­stej i zabaw­nej histo­rii dwoj­ga przy­ja­ciół. Spon­ge­Bob i Patrick zde­rza­ją się nie­jed­no­krot­nie z cyni­zmem ota­cza­ją­ce­go ich świa­ta, ale zawsze trium­fu­je ich pozy­tyw­ne nasta­wie­nie. Choć cza­sem popeł­nia­ją błę­dy, to wyjąt­ko­wo wdzięcz­ne posta­ci, obda­rzo­ne ogrom­nym opty­mi­zmem. Zale­ża­ło mi, by wła­śnie ten opty­mizm domi­no­wał w kolek­cji. Jeśli reak­cją na nią będzie uśmiech, to zna­czy, że plan się powiódł”, mówi Eli­sa Minet­ti, dyrek­tor kre­atyw­na i pro­jek­tant­ka mar­ki PLNY LALA.

 

Serial Spon­ge­Bob Kan­cia­sto­por­ty, stwo­rzo­ny przed Ste­phe­na Hil­len­bur­ga, zade­biu­to­wał na ante­nie Nic­ke­lo­de­on w 1999 roku. Od tego cza­su kre­sków­ka sta­ła się jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych seria­li ani­mo­wa­nych, a jej głów­ny boha­ter został iko­ną popkul­tu­ry wśród młod­szych i star­szych widzów. Postać Spon­ge­Bo­ba już wcze­śniej posłu­ży­ła jako inspi­ra­cja do wie­lu cie­ka­wych kola­bo­ra­cji, w tym kolek­cji Jeremy’ego Scot­ta dla Moschi­no, któ­ra cie­szy­ła się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród gwiazd show-biz­ne­su na całym świe­cie.

Limi­to­wa­ną kolek­cję Spon­ge­Bob Gold będzie moż­na kupić od 6 grud­nia w pop-up sto­re PLNY Lala przy uli­cy Moko­tow­skiej 26. Wybra­ne mode­le z kolek­cji dostęp­ne będą tak­że w skle­pie inter­ne­to­wym www.plnylala.pl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

Dotknij nie­ba wspól­nie z PLNY LALA®! W tym sezo­nie naj­now­sza kolek­cja STAND BY ME nawią­zu­je swo­imi hasła­mi do bli­sko­ści, przy­jaź­ni i wza­jem­ne­go wspar­cia. Nic bar­dziej nie uno­si nas na duchu niż świa­do­mość, że zawsze jest…
Więcej
ModaNewsroom

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

Spon­ge­Bob, Patryk Roz­gwiaz­da oraz Skal­mar to posta­cie, któ­re zna­ją wszy­scy fani lat 90. W tym roku mija 20 lat odkąd zade­biu­to­wa­li na ekra­nach zara­ża­jąc swo­im opty­mi­zmem. Z tej oka­zji PLNY LALA po raz dru­gi łączy…
Więcej