ModaNewsroom

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

Dotknij nie­ba wspól­nie z PLNY LALA®! W tym sezo­nie naj­now­sza kolek­cja STAND BY ME nawią­zu­je swo­imi hasła­mi do bli­sko­ści, przy­jaź­ni i wza­jem­ne­go wspar­cia. Nic bar­dziej nie uno­si nas na duchu niż świa­do­mość, że zawsze jest…

Więcej
ModaNewsroom

SpongeBob oraz Patryk w kolaboracji z PLNY LALA

Spon­ge­Bob, Patryk Roz­gwiaz­da oraz Skal­mar to posta­cie, któ­re zna­ją wszy­scy fani lat 90. W tym roku mija 20 lat odkąd zade­biu­to­wa­li na ekra­nach zara­ża­jąc swo­im opty­mi­zmem. Z tej oka­zji PLNY LALA po raz dru­gi łączy…

Więcej
ModaNewsroom

PLNY LALA I SPONGEBOB W NOWEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI

Mar­ka stre­etwe­aro­wa PLNY LALA we współ­pra­cy z kana­łem Nic­ke­lo­de­on Pol­ska, przy­go­to­wa­ła limi­to­wa­ną kolek­cję inspi­ro­wa­ną świa­tem Spon­ge­Bo­ba Kan­cia­sto­por­te­go. Ubra­nia będą dostęp­ne od 6 grud­nia w pop-up sto­re PLNY LALA na Moko­tow­skiej 26 oraz w skle­pie internetowymwww.plnylala.pl.…

Więcej