SOIRÉE – nowa kolekcja marki MOYE


MOYE – pol­ska mar­ka pre­mium – pozo­sta­jąc wier­na filo­zo­fii jako­ści i kom­for­tu, przed­sta­wia naj­now­szą kolek­cję. SOIRÉE to ponad­cza­so­we for­my i naj­bar­dziej kla­sycz­ne dla gatun­ku mody home­we­ar kolo­ry. Kom­po­zy­cję ele­ganc­kich czer­ni i bie­li dopeł­nia głę­bo­ki, atra­men­to­wy odcień gra­na­tu.

SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE

Szy­kow­ne mode­le wyko­na­ne są z deli­kat­nej jedwab­nej kre­py, a tak­że mię­si­stej, cie­plej­szej saty­ny powsta­łej z natu­ral­ne­go jedwa­biu i szla­chet­nej wisko­zy. Luź­ne koszu­le i dłu­gie spodnie ide­al­nie spraw­dzą się na chłod­niej­sze wie­czo­ry w domu i poza nim.

SOIRÉE cechu­je wysma­ko­wa­na gra kon­tra­stów w cha­rak­te­ry­stycz­nej dla mar­ki mini­ma­li­stycz­nej odsło­nie. Naj­sil­niej­szym akcen­tem kolek­cji jest połą­cze­nie bie­li z czer­nią, któ­re jest abso­lut­ną nowo­ścią w ofer­cie. Nato­miast mono­chro­ma­tycz­ne mode­le z mato­wej kre­py z obszy­cia­mi z błysz­czą­cej saty­ny two­rzą ory­gi­nal­ne a jed­no­cze­śnie sub­tel­ne pro­po­zy­cje.

Wyso­kie figi w sty­lu retro poja­wia­ją się jako szy­kow­na alter­na­ty­wa dla noc­nych szor­tów.
Nowo­ścią są rów­nież over­si­ze-owe t‑shirty wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści natu­ral­ne­go jedwa­biu, któ­re spraw­dzą się o każ­dej porze dnia i nocy.

Naj­now­sza kam­pa­nia zachwy­ca zmy­sło­wo­ścią. Tajem­ni­czo przy­ga­szo­ne świa­tło, cie­płe drew­no i orien­tal­ne moty­wy są nie­ba­nal­nym tłem dla kolek­cji. Za obiek­ty­wem sta­nę­ła ponow­nie Ala Weso­łow­ska (I Like Pho­to), a twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła ete­rycz­na Olga Nowo­tar­ska (AS Mana­ge­ment). Za sty­li­za­cję odpo­wia­dał Jan Krysz­czak, a o maki­jaż oraz wło­sy zadba­ła Justy­na Szczę­sna.

SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE

Kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com oraz w show­ro­omie mar­ki w War­sza­wie przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/16.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy