ModaNewsroom

SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE

MOYE – pol­ska mar­ka pre­mium – pozo­sta­jąc wier­na filo­zo­fii jako­ści i kom­for­tu, przed­sta­wia naj­now­szą kolek­cję. SOIRÉE to ponad­cza­so­we for­my i naj­bar­dziej kla­sycz­ne dla gatun­ku mody home­we­ar kolo­ry. Kom­po­zy­cję ele­ganc­kich czer­ni i bie­li dopeł­nia głę­bo­ki, atra­men­to­wy odcień…

Więcej