NewsroomUrodaVers24 favorites

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Oczyszczanie to kluczowy etap codziennej pielęgnacji twarzy. Chcecie poznać sekret piękna? Nic prostszego! Starannie wykonywany demakijaż ma zbawienny wpływ na kondycję skóry. Systematyczny i na bazie odpowiednich kosmetyków pomoże Ci uporać się z wieloma dolegliwościami cery takimi jak: trądzik, szary koloryt skóry i zatkane pory. Jakie produkty skutecznie oczyszczą Twoją twarz? Doradzamy!

Przy dema­ki­ja­żu i oczysz­cza­niu twa­rzy nie­zwy­kle waż­ne jest sto­so­wa­nie odpo­wied­nich pre­pa­ra­tów, któ­re roz­pusz­czą poszcze­gól­ne war­stwy maki­ja­żu. Każ­da cera jest inna, a zatem trze­ba podejść do niej indy­wi­du­al­nie. My poku­si­ły­śmy się o prze­te­sto­wa­nie pro­duk­tów mar­ki Phe­no­mé – są natu­ral­ne i orga­nicz­ne, co nie czę­sto idzie w parze i praw­do­po­dob­nie jako jedy­ne na świe­cie zawie­ra­ją wyłącz­nie wody roślin­ne (zamiast zwy­kłej), któ­re potę­gu­ją dzia­ła­nie skład­ni­ków aktyw­nych.

PRODUKTY OCZYSZCZAJĄCE – MUST HAVE TWOJEJ KOSMETYCZKI

Jeśli posia­dasz cerę wraż­li­wą, deli­kat­ną lub naczy­nio­wą, oczysz­cza­ją­ca pian­ka do twa­rzy jest dla Cie­bie nie­za­stą­pio­na. Pre­pa­rat opra­co­wa­ny na bazie natu­ral­nych eks­trak­tów usu­nie maki­jaż w mig, nie naru­sza­jąc przy tym barie­ry hydro­li­pi­do­wej skó­ry. Masz cerę z ten­den­cją do nie­do­sko­na­ło­ści i powsta­wa­nia prze­bar­wień? W Two­jej kosme­tycz­ce nie może zabrak­nąć deli­kat­ne­go żelu do mycia twa­rzy, szyi i dekol­tu – nie tyl­ko nawil­ży, ale doda skó­rze pro­mien­ne­go bla­sku.

Kolej­nym kro­kiem jest toni­zo­wa­nie. To nie­zwy­kle istot­ny etap w codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. Odpo­wied­ni tonik przy­wró­ci jej natu­ral­ne pH i przy­go­tu­je na przy­ję­cie kolej­nych pro­duk­tów. Dodat­ko­wo roz­ja­śni cerę, oczy­ści i nada jej zdro­wy kolo­ryt.

Posia­dasz cerę suchą? W tym przy­pad­ku spraw­dzi się mlecz­ko prze­zna­czo­ne do sku­tecz­ne­go oczysz­cza­nia skó­ry z pozo­sta­ło­ści maki­ja­żu oraz zanie­czysz­czeń. Nie może powo­do­wać podraż­nień i wysu­szać naskór­ka – wów­czas skó­ra pozo­sta­nie gład­ka i mięk­ka w doty­ku. Jeśli wolisz nowo­cze­sne i szyb­kie roz­wią­za­nia – postaw na płyn mice­lar­ny. Wie­lo­funk­cyj­ny  kosme­tyk, bo łączy w sobie cechy mlecz­ka do dema­ki­ja­żu, toni­ku oraz pły­nu oczysz­cza­ją­ce­go. Teraz pozo­sta­je zaapli­ko­wać krem oczysz­cza­ją­cy na buzię, oko­li­ce szyi oraz dekol­tu i goto­we!

TESTUJEMY PRODUKTY PHENOMÉ

Wszyst­kie kro­ki dema­ki­ja­żu wyko­na­ły­śmy przy uży­ciu kosme­ty­ków oczysz­cza­ją­cych mar­ki Phe­no­mé, któ­ra posia­da ich całą gamę. Naj­bar­dziej spodo­ba­ła nam się pian­ka oczysz­cza­ją­ca Non-Dry­ing pole­ca­na do skó­ry wraż­li­wej. Kosme­tyk upo­rał się z maki­ja­żem, jest wydaj­ny i ma ład­ny, róża­ny zapach. W naszej kosme­tycz­ce na sta­łe zago­ścił aksa­mit­ny żel Cal­ming prze­zna­czo­ny do mycia twa­rzy, szyi i dekol­tu. Pre­pa­rat wspo­mógł efekt oczysz­cza­nia i nawet zauwa­ży­ły­śmy popra­wę jej kolo­ry­tu.

W związ­ku z tym, że nasza Redak­tor Naczel­na, India Saka­le czę­sto podró­żu­je, jej przy­pa­dła do gustu lek­ka mgieł­ka do twa­rzy OIL-FREE. Pod­ręcz­na, uko­iła skó­rę i zwal­czy­ła skut­ki zmę­cze­nia spo­wo­do­wa­ne­go dłu­gim lotem. Kosme­tyk na bazie wody róża­nej, soku z alo­esu i wycią­gów wer­be­ny ma przy­jem­ny zapach.

Wam też życzy­my sze­ro­kiej dro­gi w dro­dze po pięk­ną skó­rę!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Gra­fi­ka: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
UrodaVers24 favorites

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr, niska tem­pe­ra­tu­ra oraz kli­ma­ty­za­cja. Zimą…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia i przy oka­zji testu­je­my pro­dukt mar­ki Phe­no­mè. DLACZEGO NAWILŻAĆ SKÓRĘ…
Więcej