Uroda

Siła spojrzenia, czyli siła La Mer The Eye Concentrate

Kompleksowa regeneracja skóry wokół oczu? Najnowszy krem kultowej marki La Mer The Eye Concentrate został wzmocniony niezwykłym eliksirem Concentrated Miracle BrothTM, dzięki czemu zapewnia jej niezwykle intensywną pielęgnację. W efekcie, drobne linie, zmarszczki i cienie stają się mniej widoczne.

Krem Ła Mer The Eye Concentrate

Krem Ła Mer The Eye Concentrate

Krem Ła Mer The Eye Con­cen­tra­te swo­ją nawę zawdzię­cza Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM – for­mu­le o naj­wyż­szym stę­że­niu odna­wia­ją­ce­go komór­ki skó­ry Mirac­le Bro­thTM, któ­ry dodat­ko­wo, po pod­da­niu fer­men­ta­cji, jest wzmac­nia­ny w powol­nym pro­ce­sie wyko­rzy­stu­ją­cym zim­ną próż­nię. To wła­śnie jego sil­nie skon­cen­tro­wa­na moc poma­ga przy­śpie­szyć odna­wia­nie się komó­rek, przy­czy­nia­jąc się do powsta­nia gład­szej i bar­dziej roz­ja­śnio­nej skó­ry wokół oczu. W skła­dzie naj­czyst­szej posta­ci fer­men­tu, tj. The Cla­ri­ty Fer­ment znaj­du­je się zaś kon­cen­trat roz­ja­śnia­ją­cej mela­sy i koją­cy wyciąg z mor­skich alg. To wła­śnie fer­ment w takiej posta­ci dzia­ła redu­ku­ją­co na cie­nie, linie i zmarszcz­ki pod ocza­mi, widocz­nie pobu­dza­jąc rege­ne­ra­cję i poma­ga­jąc przy­wró­cić skó­rze rów­no­wa­gę. Dzię­ki temu, cera wyglą­da na znacz­nie moc­niej­szą i zre­wi­ta­li­zo­wa­ną. Sil­ny prze­ciw­u­tle­niacz w posta­ci skon­cen­tro­wa­nej her­ba­ty z limon­ki poma­ga chro­nić skó­rę przed stre­sem śro­do­wi­sko­wym i zanie­czysz­cze­nia­mi. W dodat­ku, doda­je skó­rze wewnętrz­nej mocy, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu cie­ni pod ocza­mi i spra­wia­jąc, że skó­ra wokół oczu wyglą­da na zdrow­szą i pro­mien­ną. 

Dla spek­ta­ku­lar­nych efek­tów war­to się­gnąć po kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję skó­ry wokół oczu od La Mer: The Eye Con­cen­trate wspa­nia­le, a co naj­waż­niej­sze – sku­tecz­nie – zmniej­sza cie­nie, drob­ne linie i zmarszcz­ki mimicz­ne. Opra­co­wa­ny na bazie Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM, szyb­ko się wchła­nia i dostar­cza skó­rze nie tyl­ko nie­zbęd­nej ener­gii, ale tak­że moc­nej daw­ki nawil­że­nia. Koją­cy bal­sam The Eye Balm Inten­se nada Two­jej skó­rze bla­sku, a regu­lar­nie sto­so­wa­ny wygła­dzi, zmniej­szy widocz­ne obrzę­ki i odprę­ży skó­rę wokół oczu, zmniej­sza­jąc widocz­ne ozna­ki zmę­cze­nia. Ujędr­nio­na skó­ra oko­lic oczu? Nic prost­sze­go. O deli­kat­ną skó­rę wokół oczu sku­tecz­nie zadba The Lifting Eye Serum – to jedwa­bi­ste serum pod oczy, któ­re w widocz­ny spo­sób napi­na i wygła­dza, zapew­nia spoj­rze­niu odmło­dzo­ny, świe­ży wygląd, przez co twarz sta­je się pro­mien­na i wyglą­da na wypoczętą.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej