Uroda

Siła spojrzenia, czyli siła La Mer The Eye Concentrate

Kompleksowa regeneracja skóry wokół oczu? Najnowszy krem kultowej marki La Mer The Eye Concentrate został wzmocniony niezwykłym eliksirem Concentrated Miracle BrothTM, dzięki czemu zapewnia jej niezwykle intensywną pielęgnację. W efekcie, drobne linie, zmarszczki i cienie stają się mniej widoczne.

Krem Ła Mer The Eye Concentrate

Krem Ła Mer The Eye Concentrate

Krem Ła Mer The Eye Con­cen­tra­te swo­ją nawę zawdzię­cza Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM – for­mu­le o naj­wyż­szym stę­że­niu odna­wia­ją­ce­go komór­ki skó­ry Mirac­le Bro­thTM, któ­ry dodat­ko­wo, po pod­da­niu fer­men­ta­cji, jest wzmac­nia­ny w powol­nym pro­ce­sie wyko­rzy­stu­ją­cym zim­ną próż­nię. To wła­śnie jego sil­nie skon­cen­tro­wa­na moc poma­ga przy­śpie­szyć odna­wia­nie się komó­rek, przy­czy­nia­jąc się do powsta­nia gład­szej i bar­dziej roz­ja­śnio­nej skó­ry wokół oczu. W skła­dzie naj­czyst­szej posta­ci fer­men­tu, tj. The Cla­ri­ty Fer­ment znaj­du­je się zaś kon­cen­trat roz­ja­śnia­ją­cej mela­sy i koją­cy wyciąg z mor­skich alg. To wła­śnie fer­ment w takiej posta­ci dzia­ła redu­ku­ją­co na cie­nie, linie i zmarszcz­ki pod ocza­mi, widocz­nie pobu­dza­jąc rege­ne­ra­cję i poma­ga­jąc przy­wró­cić skó­rze rów­no­wa­gę. Dzię­ki temu, cera wyglą­da na znacz­nie moc­niej­szą i zre­wi­ta­li­zo­wa­ną. Sil­ny prze­ciw­u­tle­niacz w posta­ci skon­cen­tro­wa­nej her­ba­ty z limon­ki poma­ga chro­nić skó­rę przed stre­sem śro­do­wi­sko­wym i zanie­czysz­cze­nia­mi. W dodat­ku, doda­je skó­rze wewnętrz­nej mocy, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu cie­ni pod ocza­mi i spra­wia­jąc, że skó­ra wokół oczu wyglą­da na zdrow­szą i pro­mien­ną. 

Dla spek­ta­ku­lar­nych efek­tów war­to się­gnąć po kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję skó­ry wokół oczu od La Mer: The Eye Con­cen­trate wspa­nia­le, a co naj­waż­niej­sze – sku­tecz­nie – zmniej­sza cie­nie, drob­ne linie i zmarszcz­ki mimicz­ne. Opra­co­wa­ny na bazie Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM, szyb­ko się wchła­nia i dostar­cza skó­rze nie tyl­ko nie­zbęd­nej ener­gii, ale tak­że moc­nej daw­ki nawil­że­nia. Koją­cy bal­sam The Eye Balm Inten­se nada Two­jej skó­rze bla­sku, a regu­lar­nie sto­so­wa­ny wygła­dzi, zmniej­szy widocz­ne obrzę­ki i odprę­ży skó­rę wokół oczu, zmniej­sza­jąc widocz­ne ozna­ki zmę­cze­nia. Ujędr­nio­na skó­ra oko­lic oczu? Nic prost­sze­go. O deli­kat­ną skó­rę wokół oczu sku­tecz­nie zadba The Lifting Eye Serum – to jedwa­bi­ste serum pod oczy, któ­re w widocz­ny spo­sób napi­na i wygła­dza, zapew­nia spoj­rze­niu odmło­dzo­ny, świe­ży wygląd, przez co twarz sta­je się pro­mien­na i wyglą­da na wypoczętą.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Zatrzymaj czas z Genaissance de la Mer

Naj­now­sza linia Gena­is­san­ce de la Mer to odmło­dze­nie na wycią­gnię­cie ręki. Te luk­su­so­we, sil­nie dzia­ła­ją­ce pro­duk­ty wzbo­ga­co­no o Cry­stal Mirac­le Broth, któ­ry przy­śpie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry, dzię­ki cze­mu pomo­gą Ci zatrzy­mać bieg cza­su. Wyjąt­ko­wa moc Serum…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej