Uosobienie klasycznego, pełnego swobody, amerykańskiego stylu – marka Levi’s® jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie i nieustannie pozwala wyrażać nasz osobisty, indywidualny styl.

Podobnie jak Levi’s® bogatą historią może pojawić się jedno z największych studiów animacji Walta Disneya. Nic więc dziwnego, że kolejna kolekcja jeansowej marki została zainspirowana legendarnymi dziełami bajkowych postaci – Myszki Mickey, Minnie i Goofym. 

Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends

Kola­bo­ra­cja Levi’s® x Disney & Friends to nie lada grat­ka dla praw­dzi­wych fanów Disneya – tych małych, ale i dużych – peł­na wyjąt­ko­wych gra­fik  z Mysz­ka­mi Mic­key i Min­nie, róż­no­rod­nych pod wzglę­dem sty­li­sty­ki, a któ­re uka­zu­ją ewo­lu­cję posta­ci i ich kul­to­we­go sty­lu, doj­rze­wa­ją­ce­go na naszych oczach przez lata. Kolek­cja peł­na jest baj­ko­wych gra­fik i piko­wa­nych deta­li, obra­zu­ją­cych słyn­ną, ponad­cza­so­wą przy­jaźń tej wspa­nia­łej trój­ki – Mysz­ki Mic­key, Min­nie i Goofy’ego, a któ­re w pięk­ny spo­sób poka­zu­ją, jak peł­ne rado­ści może być nasze życie, jeże­li tyl­ko trzy­ma­my się razem – nawet mimo dzie­lą­cej nas odle­gło­ści. To prze­sła­nie szcze­gól­nie waż­ne w obec­nych cza­sach, cze­go naj­lep­szym dowo­dem jest gra­fi­ka z lat 30. przed­sta­wia­ją­ca Mysz­ki Mic­key i Min­nie roz­ma­wia­ją­ce przez tele­fon.

Levi’s® x Disney & Friends to nie tyl­ko kolek­cja baj­ko­wa i prze­peł­nio­na rado­ścią, ale przede wszyst­kim zain­spi­ro­wa­na rela­cja­mi. Mate­ria­ły gra­ficz­ne dostar­czo­ne przez stu­dio Disney’a oka­za­ły się nie­za­stą­pio­ne w budo­wa­niu opty­mi­stycz­ne­go, a jed­no­cze­śnie jak­że praw­dzi­we­go prze­ka­zu. Każ­da z ani­ma­cji jest nie­po­wta­rzal­na, a ich kolo­ro­wy kli­mat niczym z lat 80. i 90. spra­wia, że ubra­nia w któ­rych je wyko­rzy­sta­no natych­miast wywo­łu­ją mimo­wol­ny uśmiech na twa­rzy, któ­re­go tak bar­dzo teraz wszy­scy potrze­bu­je­my. Kolek­cja skła­da się głow­nie z bluz z kap­tu­rem, fla­ne­lo­wych koszul, t‑shirtów i kur­tek. Nie zabra­kło tak­że wie­lo­barw­nych akce­so­riów z retro gra­fi­ka­mi Mysz­ki Mic­key, Min­nie i Goofy’ego. Kul­to­wa ilu­stra­cja przed­sta­wia­ją­ca roz­mo­wę Mysz­ki Mic­key z Min­nie przez old­scho­olo­wy tele­fon zdo­bi nie tyl­ko męską kurt­kę, ale rów­nież kla­sycz­ne, bia­łe t- shir­ty prze­zna­czo­ne dla kobiet, jak i męż­czyzn.

Więk­szość pro­duk­tów posia­da piko­wa­ną kon­struk­cję, taką jak ta wyko­rzy­sta­na w dam­skiej, dwu­stron­nej kami­zel­ce  o wyra­zi­stym żół­tym kolo­rze na jed­nej stro­nie i z kolo­ro­wym nadru­kiem na dru­giej, czy dwu­stron­nej kurt­ce z piko­wa­ny­mi ręka­wa­mi z jed­nej stro­ny, zaś z dru­giej – z ilu­stra­cja­mi Disney’a w kolo­rze czar­nym. Ponad­to, w kolek­cji dostęp­na będzie blu­za z jed­nej stro­ny ozdo­bio­na gra­fi­ka­mi, przy czym z dru­giej – z wyha­fto­wa­ny­mi wize­run­ka­mi Myszek Mic­key i Min­nie oraz Goofy’ego. Wize­run­ków kul­to­wych Myszek nie mogło tak­że zabrak­nąć na kul­to­wych spodniach Levi’s® – i tak gra­fi­ki Myszek zdo­bią: pra­wą nogaw­kę męskich spodni Levi’s® 502 Taper – Mysz­ka Mic­key, zaś lewą nogaw­kę dam­skich spodni Levi’s® High Rise Boy­friend – Mysz­ka Min­nie. Ponad­to, gra­fi­ka z iko­nicz­ny­mi posta­cia­mi z bajek Disney’a ozdo­bi tył dwu­stron­nej kurt­ki Pad­ded Rever­si­ble Truc­ker, gdzie Mysz­ki Mic­key i Min­nie poja­wią się na ple­cach w kolo­rze indy­go, zaś z przo­du – na czar­nym tle.  

Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends

Baj­ko­wa, weso­ła kolek­cja Levi’s® x Disney & Friends jest dostęp­na na ofi­cjal­nej stro­nie Levi.com już od 8 grud­nia 2020 roku.

 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej