MakijażNewsroomPolecaneUroda

Rouge Coco Flash – Chanel

Naj­now­sza pomad­ka do ust fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel to połą­cze­nie żywych kolo­rów i bły­sku z mak­sy­mal­nym poczu­ciem kom­for­tu. Bez kom­pro­mi­sów i dyle­ma­tów. Twa­rzą kam­pa­nii Rouge Coco Flash zosta­ła fran­cu­sko-ame­ry­kań­ska aktor­ka, amba­sa­dor­ka domu mody Chanel –…

Więcej