Moda

Rosa Gold Chains – lato 2021

Piaszczysta plaża Puerto Escondido w słonecznym Meksyku, woda, czarno – białe, surowe kadry, a w roli głównej Ona – ekskluzywna, ręcznie wykonana biżuteria polskiej marki Rosa wspaniale uchwycona w obiektywie Soni Szóstak w kampanii na lato 2021.

Rosa Gold Chains - lato 2021

Dotych­czas mini­ma­li­stycz­na i oszczęd­na w for­mie biżu­te­ria w tym sezo­nie wycho­dzi na pierw­szy plan, zaska­ku­jąc wyra­zi­sto­ścią i antycz­ny­mi tech­ni­ka­mi zdo­bie­nia. W ten spo­sób powsta­ła kobie­ca, a jed­no­cze­śnie odważ­na biżu­te­ria o mięk­kiej for­mie, niczym ta prze­ka­zy­wa­nia nie­gdyś z poko­le­nia na poko­le­nie. Agniesz­ka Rosa wyjąt­ko­wo sku­pi­ła się na rze­mio­śle i zupeł­nie nowych tech­ni­kach zdob­ni­czych, któ­re w przy­szło­ści być może sta­ną się oso­bi­stą pamiąt­ką rodzin­ną czy tali­zma­nem. Dla­te­go w naj­now­szej kolek­cji na próż­no szu­kać wymyśl­nych kształ­tów i krzy­kli­wych orna­men­tów – zamiast tego znaj­dzie­my szla­chet­ne for­my, któ­re mimo upły­wu lat nigdy nie stra­cą na aktu­al­no­ści. W two­rze­niu biżu­te­rii wyko­rzy­sta­no jed­ną z tech­nik ręcz­ne­go for­mo­wa­nia biżu­te­rii, pole­ga­ją­cą na celo­wym zabu­rze­niu syme­trii i ryt­mu wybra­nych form, wyko­rzy­sta­na m.in. przy pro­duk­cji sygne­tów. To wła­śnie dzię­ki nie­re­gu­lar­nym kra­wę­dziom i wgnie­ce­niom każ­dy z nich wyglą­da rzeź­biar­sko, a jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­wo. 

Duża, nie­re­gu­lar­na powierzch­nia kol­czy­ków Deme­ter przy­po­mi­na­ją­ca taflę płyn­ne­go zło­ta to zde­cy­do­wa­nie biżu­te­ria, któ­ra przy­ku­wa uwa­gę, ide­al­nie dopa­so­wu­jąc się do owa­lu twa­rzy. Zasko­cze­niem pew­no­ścią będzie ich zmia­na kolo­ru, w zależ­no­ści od kąta zała­ma­nia świa­tła pada­ją­ce­go na kol­czy­ki. Czy może być coś bar­dziej tro­pi­kal­ne­go, niż waka­cyj­na biżu­te­ria, któ­ra jesz­cze dłu­go po urlo­pie będzie przy­po­mi­nać Ci o bez­tro­skich chwi­lach? Naszyj­nik Sele­ne Pearl wyko­na­ny z naj­wyż­szej kla­sy pereł mor­skich Akoya z nowym zapię­ciem oraz pier­ścio­nek Feme w kształ­cie musz­li z konia­ko­wym bry­lan­tem w cie­płej, koja­rzą­cej się ze słoń­cem bar­wie to ide­al­ne dodat­ki, któ­re każ­dej sty­li­za­cji doda­dzą luzu i non­sza­lan­cji. 

To jed­nak nie koniec nowo­ści: oprócz naj­now­szych, zaska­ku­ją­cych mode­li biżu­te­rii nie zabrak­nie dotych­cza­so­wych best­sel­le­rów mar­ki Rosa, takich jak cho­ciaż­by sygnet dostęp­ny do tej pory w wer­sji z topa­zem i kar­ne­olem, a któ­ry w tym sezo­nie zyskał zupeł­nie nową opra­wę czy naszyj­nik z ręcz­nie wyko­na­nych ogniw – znak roz­po­znaw­czy Rosa. W let­niej wer­sji zło­te dru­ci­ki, z któ­rych powsta­ły cha­rak­te­ry­stycz­ne oczka w kształ­cie nie­re­gu­lar­nej ósem­ki zosta­ły dodat­ko­wo skrę­co­ne, a całość nabra­ła lek­ko­ści. 

Rosa Gold Chains - lato 2021 bizuteria ROSA bizuteria ROSA bizuteria ROSA piekna bizuteria, polska marka piekna bizuteria, polska marka piekna bizuteria, polska marka Rosa bizuteria Rosa bizuteria Rosa bizuteria Rosa bizuteria Rosa bizuteria

Kolek­cje mar­ki dostęp­ne są w dwóch buti­kach sta­cjo­nar­nych w War­sza­wie i Pozna­niu oraz na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej www.rosachains.com

Tekst:materiały prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021

Mini­ma­li­stycz­na, pol­ska mar­ka biżu­te­rii – Rosa zapre­zen­to­wa­ła swo­je naj­now­sze pro­jek­ty na sezon jesień-zima 2021. Bogac­two sar­dyń­skie­go wybrze­ża, pięk­no natu­ry i zja­wi­sko­we for­my two­rzo­ne przez samą przy­ro­dę – szcze­gól­nie ska­ły rzeź­bio­ne wia­trem i mor­ski­mi fala­mi, niczym…
Więcej
ModaNewsroom

ROSA - Summer story 2020 

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii ROSA stwo­rzo­na przez pro­jek­tant­kę Agniesz­kę Rosę to autor­skie pro­jek­ty wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie przez mistrzów jubi­ler­stwa w pra­cow­ni mar­ki,  a jed­no­cze­śnie nie­ba­nal­ny, cha­rak­te­ry­stycz­ny styl. Każ­dy ele­ment powsta­je wyłącz­nie z surow­ców naj­wyż­szej jako­ści, a…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej