Moda

Surowy minimalizm – Rosa – jesień–zima 2021

Minimalistyczna, polska marka biżuterii – Rosa zaprezentowała swoje najnowsze projekty na sezon jesień-zima 2021. Bogactwo sardyńskiego wybrzeża, piękno natury i zjawiskowe formy tworzone przez samą przyrodę – szczególnie skały rzeźbione wiatrem i morskimi falami, niczym gotowe projekty biżuterii stanowiły dla Agnieszki Rosy wiodącą inspirację do stworzenia najnowszej kolekcji. Surowy klimat wyspy natychmiast przywołuje na myśl jeden z ulubionych filmów właścicielki marki – L’Avventura Michelangela Antonioniego.

Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021

Nie­re­gu­lar­ność i pla­stycz­ność sar­dyń­skich moż­na dostrzec m.in. w zło­tych kol­czy­kach Pino, przy­po­mi­na­ją­cych małe kamycz­ki. Każ­da para skła­da się z dwóch zło­tych szty­ftów o róż­nym kształ­cie: wer­sja z bry­lan­ta­mi skrzy się niczym w słoń­cu kro­ple mor­skie wody, zaś kol­czy­ki Sab­bia przy­po­mi­na­ją ska­ły podziu­ra­wio­ne przez ero­zję, któ­re swo­ją nie­re­gu­lar­ną struk­tu­rę zawdzię­cza­ją młot­ko­wa­niu o zróż­ni­co­wa­nym natę­że­niu. Pier­ścion­ki i bran­so­let­ki Brez­za są zaś niczym suro­wa, chro­po­wa­ta powierzch­nia kamie­ni, z cze­go opla­ta­ją­ca kości nad­garst­ka bran­so­let­ka pięk­nie dopa­so­wu­je się do kształ­tu dło­ni. 

Każ­da z kolek­cji mar­ki Rosa wza­jem­nie się uzu­peł­nia, dla­te­go też wśród naj­now­szych pro­po­zy­cji nie zabra­kło pro­jek­tów zain­spi­ro­wa­nych uko­cha­ny­mi mode­la­mi Agniesz­ki z poprzed­nich sezo­nów. W nowej odsło­nie znaj­dzie­my m.in. mini­ma­li­stycz­ne kol­czy­ki koła ozdo­bio­ne per­łą – znak roz­po­znaw­czy mar­ki. Ide­al­nym uzu­peł­nie­niem zesta­wu sygne­tów Gaja No.1 i Gaja No.2 będą zaś kol­czy­ki Roc­cia – kształ­tem nawią­zu­ją­ce do kamie­ni obłych – któ­re dzię­ki widocz­nym wgnie­ce­niom pięk­nie zała­mu­ją świa­tło. Ponad­to, po raz pierw­szy w mniej­szych wer­sjach znaj­dzie­my uko­cha­ne przez klient­ki wzo­ry kol­czy­ków: Dah­lia i Peach. Po raz pierw­szy w naj­now­szej kolek­cji znaj­dzie­my tak­że nowe kol­czy­ki koła w wer­sji mak­si o ide­al­nym kształ­cie, wyko­na­ne pre­cy­zyj­nie przez jed­ną z wło­skich manu­fak­tur jubi­ler­skich. Zwień­cze­niem boga­tej kolek­cji są dwa wyra­zi­ste wzo­ry: dłu­gie – Neve, wyko­na­ne z wyse­lek­cjo­no­wa­nych pereł rzecz­nych oraz wysa­dza­ne bry­lan­ta­mi owal­ne – Amore.

Dla tych, któ­rzy kocha­ją pier­ścion­ki powsta­ły mode­le Aria o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie uzy­ska­nym woskiem syn­te­tycz­nym, któ­re – podob­nie jak trzy warian­ty mode­lu Aster – moż­na nosić w zesta­wach. Praw­dzi­wy kunszt widocz­ny jest gołym okiem na naszyj­ni­ku Uli­vo, któ­ry wyko­na­no z ręcz­nie for­mo­wa­nych wypu­kłych ogniw połą­czo­nych za pomo­cą małych zło­tych oczek. 

Kam­pa­nia do naj­now­szej kolek­cji mar­ki powsta­ła na jed­nej z dzi­kich plaż rejo­nu Vil­la­si­mius z udzia­łem duetu foto­gra­fów Kulesza&Pik oraz sty­list­ki Karo­li­ny Gru­szec­kiej, gdzie suro­wa, chłod­na, poro­wa­ta powierzch­nia skał kon­tra­sto­wa­ła z poły­sku­ją­cą biżu­te­rią. 

Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021 Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021

Kolekcje, jak i najnowsza kolekcja Rosa jesień-zima 2021 są dostępne  w dwóch butikach stacjonarnych w Warszawie i Poznaniu oraz na oficjalnej stronie internetowej marki www.rosachains.com

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Rosa Gold Chains - lato 2021

Piasz­czy­sta pla­ża Puer­to Escon­di­do w sło­necz­nym Mek­sy­ku, woda, czar­no – bia­łe, suro­we kadry, a w roli głów­nej Ona – eks­klu­zyw­na, ręcz­nie wyko­na­na biżu­te­ria pol­skiej mar­ki Rosa wspa­nia­le uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak w kam­pa­nii na…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej