ROD LAVER Adidas Originals

Histo­rycz­ny model

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia:
Mate­ria­ły pra­so­we

okladkaG99864_01Wio­sną Adi­das z sen­ty­men­tem spo­glą­da w prze­szłość, a dokład­niej do lat 70. ubie­głe­go stu­le­cia. Kla­sycz­ny model butów o nazwie Rod Laver przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ze zwy­cię­skich tur­nie­jów austra­lij­skie­go teni­si­sty Roda Lave­ra, jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych gra­czy w histo­rii tego spor­tu.

Buty wyko­na­ne są z bia­łej skó­ry, pokry­te syn­te­tycz­ną sia­tecz­ką z zamszo­wą wstaw­ką z przo­du. Czy­stą biel uroz­ma­ica żywy odcień zie­le­ni lub tonu­je głę­bo­ki gra­nat na pode­szwie i w tyl­nej czę­ści buta, na któ­rej obok tra­dy­cyj­nej koni­czy­ny wid­nie­je nazwa mode­lu.

Seria Rod Laver jest czę­ścią męskiej kolek­cji Adi­da­sa, ale tak kla­sycz­ne obu­wie z powo­dze­niem spraw­dzi się z nie­jed­ną dziew­czę­cą sty­li­za­cją.
Model dostęp­ny jest w glo­bal­nej sprze­da­ży w skle­pach Adi­da­sa od 1 kwiet­nia. Wska­za­ny do nosze­nia nie tyl­ko na kor­cie!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy