ModaNewsroom

Puma i Rihanna: trzy nowe kolory kultowych sneakersów Creeper na lato 2016

16SS_SP_Rihanna-Creeper_Trio_Horizontal-RGBWspół­pra­cy mar­ki Puma z topo­wą artyst­ką mło­de­go poko­le­nia – Rihan­ną nie widać koń­ca! Nic dziw­ne­go, sko­ro pro­duk­ty pocho­dzą­ce z tej kola­bo­ra­cji sprze­da­ją się w zawrot­nym tem­pie, a klien­ci pro­szą o wię­cej. Pio­sen­kar­ka w świe­cie mody odna­la­zła się zna­ko­mi­cie! Funk­cjo­nu­je nie tyl­ko jako pro­jek­tant­ka, ale tak­że dyrek­tor kre­atyw­na oraz amba­sa­dor­ka mar­ki Puma. Zarów­no Rihan­na, jak i Puma nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Na sezon lato 2016 pre­zen­tu­ją kolej­ną wer­sję kolo­ry­stycz­ną uwiel­bia­nych przez fanów bran­du – Creeper’ów. The Cre­eper łączą w sobie styl Rihan­ny i spor­to­we dzie­dzic­two Pumy.

Amba­sa­dor­ka mar­ki, w swo­ich pro­jek­tach nie zapo­mi­na o spor­to­wym cha­rak­te­rze butów, doda­jąc im lek­kiej ostro­ści. Na sezon lato 2016, Rihan­na stwo­rzy­ła trzy zupeł­nie nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne. Sne­aker­sy poja­wią się w wer­sji zie­lo­no-bor­do­wej oraz czar­nej zamszo­wej. Kul­to­wa, roz­po­zna­wal­na przez fanów mar­ki cha­rak­te­ry­stycz­na fala zro­bio­na jest z deli­kat­nej saty­ny. Trze­ci z kolek­cji but zro­bio­ny ze skó­ry, poja­wi się w bia­łym kolo­rze. The Cre­eper były pierw­szy­mi sne­aker­sa­mi, któ­re Rihan­na stwo­rzy­ła przy współ­pra­cy z mar­ką Puma. Kul­to­we­mu mode­lo­wi Puma Suede, artyst­ka doda­ła odro­bi­ny bun­tow­ni­cze­go cha­rak­te­ru. Od momen­tu poja­wie­nia się na pół­kach skle­po­wych, Cre­epe­ry nie­usta­nie są jed­ny­mi z naj­bar­dziej pożą­da­nych sne­aker­sów sezo­nu!

Dostęp­ne zarów­no dla kobiet, jak i męż­czyzn, The Cre­eper poja­wią się w Pol­sce 26 maja. Buty dostęp­ne są w salo­nach Puma, na Puma.com oraz w World­box, Run­co­lors i Sne­aker­stu­dio.
Cena: 589 PLN   

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaNewsroom

  Cara Delevingne nową twarzą kampanii ‘DO YOU’ marki Puma

  Świa­to­wy lider wśród marek spor­to­wych – Puma wpro­wa­dza kam­pa­nię ‘DO YOU’, któ­rej zada­niem jest inspi­ro­wa­nie kobiet i zwięk­sza­nie ich pew­no­ści sie­bie. Twa­rzą akcji jest top model­ka, aktor­ka i akty­wist­ka Cara Dele­vin­gne, któ­ra dołą­czy­ła do gro­na nie­sa­mo­wi­tych i…
  Więcej
  Styl życiaTechnologia

  Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

  Czym tak napraw­dę jest Snap­chat i czy war­to w ogó­le poświę­cać mu oddziel­ny arty­kuł? Otóż oka­zu­je się, że jest o czym mówić, a całe zamie­sza­nie wokół ‘nowej’ apli­ka­cji (choć powsta­ła ona w 2011 roku), nie…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Kolaboracja Fendi i Rihanny, Sarah Jessici Parker oraz Jourdan Dunn

  Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: wwd.com Fen­di ogło­sił współ­pra­cę z pię­cio­ma gwiaz­da­mi świa­ta muzy­ki, mody oraz kina w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Pio­sen­kar­ka Rihan­na, aktor­ka Sarah Jes­si­ca Par­ker oraz Rachel Fein­ste­in, model­ka Jour­dan Dunn i blo­ger­ka Lean­dra Medi­ne stwo­rzą…
  Więcej