Puma i Rihanna: trzy nowe kolory kultowych sneakersów Creeper na lato 2016

16SS_SP_Rihanna-Creeper_Trio_Horizontal-RGBWspół­pra­cy mar­ki Puma z topo­wą artyst­ką mło­de­go poko­le­nia – Rihan­ną nie widać koń­ca! Nic dziw­ne­go, sko­ro pro­duk­ty pocho­dzą­ce z tej kola­bo­ra­cji sprze­da­ją się w zawrot­nym tem­pie, a klien­ci pro­szą o wię­cej. Pio­sen­kar­ka w świe­cie mody odna­la­zła się zna­ko­mi­cie! Funk­cjo­nu­je nie tyl­ko jako pro­jek­tant­ka, ale tak­że dyrek­tor kre­atyw­na oraz amba­sa­dor­ka mar­ki Puma. Zarów­no Rihan­na, jak i Puma nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Na sezon lato 2016 pre­zen­tu­ją kolej­ną wer­sję kolo­ry­stycz­ną uwiel­bia­nych przez fanów bran­du – Creeper’ów. The Cre­eper łączą w sobie styl Rihan­ny i spor­to­we dzie­dzic­two Pumy.

Amba­sa­dor­ka mar­ki, w swo­ich pro­jek­tach nie zapo­mi­na o spor­to­wym cha­rak­te­rze butów, doda­jąc im lek­kiej ostro­ści. Na sezon lato 2016, Rihan­na stwo­rzy­ła trzy zupeł­nie nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne. Sne­aker­sy poja­wią się w wer­sji zie­lo­no-bor­do­wej oraz czar­nej zamszo­wej. Kul­to­wa, roz­po­zna­wal­na przez fanów mar­ki cha­rak­te­ry­stycz­na fala zro­bio­na jest z deli­kat­nej saty­ny. Trze­ci z kolek­cji but zro­bio­ny ze skó­ry, poja­wi się w bia­łym kolo­rze. The Cre­eper były pierw­szy­mi sne­aker­sa­mi, któ­re Rihan­na stwo­rzy­ła przy współ­pra­cy z mar­ką Puma. Kul­to­we­mu mode­lo­wi Puma Suede, artyst­ka doda­ła odro­bi­ny bun­tow­ni­cze­go cha­rak­te­ru. Od momen­tu poja­wie­nia się na pół­kach skle­po­wych, Cre­epe­ry nie­usta­nie są jed­ny­mi z naj­bar­dziej pożą­da­nych sne­aker­sów sezo­nu!

Dostęp­ne zarów­no dla kobiet, jak i męż­czyzn, The Cre­eper poja­wią się w Pol­sce 26 maja. Buty dostęp­ne są w salo­nach Puma, na Puma.com oraz w World­box, Run­co­lors i Sne­aker­stu­dio.
Cena: 589 PLN   

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy