ModaNewsroom

Cara Delevingne nową twarzą kampanii ‘DO YOU’ marki Puma

Świa­to­wy lider wśród marek spor­to­wych – Puma wpro­wa­dza kam­pa­nię ‘DO YOU’, któ­rej zada­niem jest inspi­ro­wa­nie kobiet i zwięk­sza­nie ich pew­no­ści sie­bie. Twa­rzą akcji jest top model­ka, aktor­ka i akty­wist­ka Cara Dele­vin­gne, któ­ra dołą­czy­ła do gro­na nie­sa­mo­wi­tych i…

Więcej