ModaNewsroom

Cara Delevingne nową twarzą kampanii ‘DO YOU’ marki Puma

Świa­to­wy lider wśród marek spor­to­wych – Puma wpro­wa­dza kam­pa­nię ‘DO YOU’, któ­rej zada­niem jest inspi­ro­wa­nie kobiet i zwięk­sza­nie ich pew­no­ści sie­bie. Twa­rzą akcji jest top model­ka, aktor­ka i akty­wist­ka Cara Dele­vin­gne, któ­ra dołą­czy­ła do gro­na nie­sa­mo­wi­tych i wpły­wo­wych mło­dych kobiet, amba­sa­do­rek mar­ki Puma, na któ­rych cze­le stoi dyrek­tor kre­atyw­na Rih­nan­na.

„Kam­pa­nia ‘DO YOU’ powsta­ła po to, by kobie­ty odzy­ska­ły wia­rę w sie­bie i wewnętrz­ną siłę.” – mówi Cara. „Cho­dzi o to by żyć ze sobą w zgo­dzie, nie­za­leż­nie od naszych wad. Poprzez to przed­się­wzię­cie docie­ra­my do kobiet i zachę­ca­my je by poka­za­ły swo­je „praw­dzi­we ja”. Dla każ­de­go ozna­cza to co inne­go. Po pro­stu bądź­my sobą!”
16aw_cc_wmn_do-you_cara_160-060_bw

Cara uosa­bia wzór kobie­ty według Puma. Jest nie­ustra­szo­na, wie jak naj­le­piej wyra­zić sie­bie. Jej śmia­łość i inspi­ru­ją­cy styl życia nada­ją tem­pa kam­pa­nii. Cara jest lider­ką wśród sil­nych kobiet, któ­re będą towa­rzy­szyć jej pod­czas akcji – Mimi Sta­ker, Oli­vii Bois­son z Nowo­jor­skie­go bale­tu, Ale­xan­dry Wester i Tatja­ny Pin­to, nie­miec­kich lek­ko­atle­tek oraz Leili Con­su­elo, Orte­gi Mar­ti­nez i Lian­my Flo­re Sta­ble, kubań­skich siat­ka­rek.

Inspi­ra­cją do powsta­nia kam­pa­nii były sło­wa Rihan­ny. „Sama sta­wiam przed sobą wyzwa­nia. Nicze­go nie robię dla kon­tro­wer­sji. Po pro­stu żyję swo­im życiem.” – powie­dzia­ła artyst­ka. Kam­pa­nia zachę­ca kobie­ty by pozo­sta­ły wier­ne swo­im ide­ałom, by two­rzy­ły swo­je wła­sne zasa­dy, po pro­stu by żyły tak jak chcą. Zada­niem ‘DO YOU’ jest zachę­ce­nie kobiet by były pew­ne sie­bie, zmo­ty­wo­wa­ne i by nigdy nie szły na kom­pro­mi­sy jeże­li na czymś im zale­ży. Nic więc dziw­ne­go, że to Rihan­na była odpo­wie­dzial­na za wygląd kam­pa­nii.

16aw_cc_wmn_do-you_cara_160-041_bw

Akcja ‘DO YOU’ wpro­wa­dza nowe pro­duk­ty mar­ki, któ­re będą stop­nio­wo poja­wiać się w kolek­cji dla kobiet, zarów­no w sfe­rze pro­duk­tów bie­go­wych, tre­nin­go­wych, jak i life­sty­lo­wych. Wize­run­ki Cary poja­wią się na rekla­mach mar­ki oraz w skle­pach PUMA.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Puma i Rihanna: trzy nowe kolory kultowych sneakersów Creeper na lato 2016

Współ­pra­cy mar­ki Puma z topo­wą artyst­ką mło­de­go poko­le­nia – Rihan­ną nie widać koń­ca! Nic dziw­ne­go, sko­ro pro­duk­ty pocho­dzą­ce z tej kola­bo­ra­cji sprze­da­ją się w zawrot­nym tem­pie, a klien­ci pro­szą o wię­cej. Pio­sen­kar­ka w świe­cie mody…
Więcej
ModaNewsroom

Chanel na bokserskim ringu!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: jojocrews.com Mówi się o nim, że jest czło­wie­kiem rene­san­su. Karl Lager­feld ma 81 lat, jest foto­gra­fem, dyrek­to­rem kre­atyw­nym domu mody Cha­nel, pro­jek­tu­je tak­że dla wła­snej mar­ki. Fakt, że mło­dość tkwi nie…
Więcej