Kolaboracja Fendi i Rihanny, Sarah Jessici Parker oraz Jourdan Dunn

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: wwd.com

Fendi_teams_up_with_Rihanna_Sarah_Jessica_Parker_Jourdan_Dunn_and_more

Fen­di ogło­sił współ­pra­cę z pię­cio­ma gwiaz­da­mi świa­ta muzy­ki, mody oraz kina w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Pio­sen­kar­ka Rihan­na, aktor­ka Sarah Jes­si­ca Par­ker oraz Rachel Fein­ste­in, model­ka Jour­dan Dunn i blo­ger­ka Lean­dra Medi­ne stwo­rzą wła­sne wer­sje mode­li tore­bek 3Baguette z oka­zji otwar­cia nowe­go fla­go­we­go buti­ku mar­ki na Madi­son Ave­nue w Nowym Jor­ku.

Libro-sulla-borsa-Fendi-Baguette

Toreb­ki będą wysta­wio­ne w skle­pie i dostęp­ne do sprze­da­ży od 13 lute­go do 13 mar­ca oraz dodat­ko­wo na spe­cjal­nie stwo­rzo­nej stro­nie inter­ne­to­wej – launch3baguetteauction.fendi.com. Cały dochód ze sprze­da­ży tra­fi na cele cha­ry­ta­tyw­ne, przy czym każ­dy zapro­szo­ny pro­jek­tant samo­dziel­nie wybie­ra fun­dusz, do któ­re­go dochód zosta­nie prze­ka­za­ny. Dla przy­kła­du, Rihan­na prze­ka­że pie­nią­dze na wła­sną fun­da­cję poświę­co­ną jej dziad­kom, Fun­da­cji Cla­ra Lio­nel, zało­żo­nej w 2012 roku.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy