ModaNewsroom

Kolaboracja Fendi i Rihanny, Sarah Jessici Parker oraz Jourdan Dunn

Tekst: Yani­na Trapachka
Zdję­cia: wwd.com

Fendi_teams_up_with_Rihanna_Sarah_Jessica_Parker_Jourdan_Dunn_and_more

Fen­di ogło­sił współ­pra­cę z pię­cio­ma gwiaz­da­mi świa­ta muzy­ki, mody oraz kina w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Pio­sen­kar­ka Rihan­na, aktor­ka Sarah Jes­si­ca Par­ker oraz Rachel Fein­ste­in, model­ka Jour­dan Dunn i blo­ger­ka Lean­dra Medi­ne stwo­rzą wła­sne wer­sje mode­li tore­bek 3Baguette z oka­zji otwar­cia nowe­go fla­go­we­go buti­ku mar­ki na Madi­son Ave­nue w Nowym Jorku.

Libro-sulla-borsa-Fendi-Baguette

Toreb­ki będą wysta­wio­ne w skle­pie i dostęp­ne do sprze­da­ży od 13 lute­go do 13 mar­ca oraz dodat­ko­wo na spe­cjal­nie stwo­rzo­nej stro­nie inter­ne­to­wej – launch3baguetteauction.fendi.com. Cały dochód ze sprze­da­ży tra­fi na cele cha­ry­ta­tyw­ne, przy czym każ­dy zapro­szo­ny pro­jek­tant samo­dziel­nie wybie­ra fun­dusz, do któ­re­go dochód zosta­nie prze­ka­za­ny. Dla przy­kła­du, Rihan­na prze­ka­że pie­nią­dze na wła­sną fun­da­cję poświę­co­ną jej dziad­kom, Fun­da­cji Cla­ra Lio­nel, zało­żo­nej w 2012 roku.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaNewsroom

  Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

  Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesien­no-zimo­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­rem- ide­al­ne na jesien­ne sło­ty. Zamszo­we, skó­rza­ne, z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem czy szpi­cza­stym noskiem; wysokie…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Puma i Rihanna: trzy nowe kolory kultowych sneakersów Creeper na lato 2016

  Współ­pra­cy mar­ki Puma z topo­wą artyst­ką mło­de­go poko­le­nia – Rihan­ną nie widać koń­ca! Nic dziw­ne­go, sko­ro pro­duk­ty pocho­dzą­ce z tej kola­bo­ra­cji sprze­da­ją się w zawrot­nym tem­pie, a klien­ci pro­szą o wię­cej. Pio­sen­kar­ka w świe­cie mody…
  Więcej
  Styl życiaTechnologia

  Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

  Czym tak napraw­dę jest Snap­chat i czy war­to w ogó­le poświę­cać mu oddziel­ny arty­kuł? Otóż oka­zu­je się, że jest o czym mówić, a całe zamie­sza­nie wokół ‘nowej’ apli­ka­cji (choć powsta­ła ona w 2011 roku), nie…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *