Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku większość czasu spędzamy w domu (i z pewnością w dresach), mimowolnie, bez względu na porę roku, grube, przytulne dzianiny stały się nieodłączną częścią naszej domowej garderoby. Nie możemy przecież zapoznać o uroku zakładania obszernego, ciepłego swetra przed rozpoczęciem pracy w domu – w końcu miękki, duży sweter to bez wątpienia kolejna najlepsza rzecz zaraz po bluzie z kapturem! Ale i nic nie wygląda tak szykownie i elegancko podczas zimowych spotkań służbowych, jak miękki, minimalistyczny sweter. Mimo, że w oddali z utęsknieniem wyczekujemy wiosny, temperatura wciąż spada, a zimowa aura daje się we znaki, zaskakując od czasu do czasu śniegiem. 

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Przy­tul­ne i szy­kow­ne swe­try, któ­re poko­chasz tej zimy: The Row swe­ter, Soul Label swe­ter No. 2, Szy­man­ska ręcz­nie robio­ny, mięk­ki i wyjąt­ko­wo ory­gi­nal­ny krót­ki kar­di­gan, Isa­bel Marant swe­ter, Kha­ite swe­ter, &Other sto­ries swe­ter, H&M swe­ter, Acne Stu­dios swe­ter, Mag­da Butrym sweter.

Wystar­czy spoj­rzeć na nasz wybór swe­trów, któ­re świet­nie spraw­dzą się tak­że pod­czas pierw­szych, wio­sen­nych, chłod­nych dni. Są więc beżo­we, o mini­ma­li­stycz­nych i gru­bych splo­tach, z miesz­kan­ki weł­ny mery­no­sów i kasz­mi­ru, albo zapi­na­ne na suwak (wystar­czy spoj­rzeć na Isa­bel Marant czy Mag­dę Butrym). Nie brak rów­nież tych nie­ty­po­wych, w wyróż­nia­ją­cych się kolo­rach, np. różo­wej gumy balo­no­wej, wyko­na­ny z mie­szan­ki weł­ny i mohe­ru (Acne Stu­dios), a nawet kro­jach i fak­tu­rach. W Two­jej sza­fie nie może przede wszyst­kim zabrak­nąć kla­sy­ków, takich jak ten luk­su­so­wy, moc­no orze­cho­wy swe­ter z dekol­tem w kształ­cie lite­ry V (Kha­ite) czy mini­ma­li­stycz­na, ponad­cza­so­wa pro­po­zy­cja od The Row – kre­mo­wy swe­ter over­si­ze z gol­fem powsta­ły z mięk­kiej, wło­skiej weł­ny. Nie musisz jed­nak wyda­wać for­tu­ny, aby mieć dobry jako­ścio­wo, weł­nia­ny czy kasz­mi­ro­wy swe­ter, jeśli chcesz trzy­mać się ponad­cza­so­wej kla­sy­ki. Zadba­ły o to sie­ciów­ki, wpro­wa­dza­jąc do sprze­da­ży kolek­cje pre­mium, w któ­rych znaj­dziesz sta­ran­nie wyko­na­ne i wyse­lek­cjo­no­wa­ne swe­try, np. tak jak mięk­ki, obszer­ny, kasz­mi­ro­wy swe­ter z gol­fem (H&M) czy weł­nia­ny,  pro­stu, beżo­wy swe­ter over­si­ze (&Other Sto­ries). Neu­tral­ne kolo­ry i mięk­kie, dobrej jako­ści włók­na poja­wi­ły się tak­że w kolek­cjach pol­skich, niszo­wych pro­jek­tan­tów. I tak, znaj­dziesz wśród nich ręcz­nie robio­ny, mięk­ki i wyjąt­ko­wo ory­gi­nal­ny krót­ki kar­di­gan, wyko­na­ny z naj­wyż­szej jako­ści mie­szan­ki kasz­mi­ru i alpa­ki, wyjąt­ko­wo miłej w doty­ku i nie­gry­zą­cej (Szy­mań­ska), a tak­że ręcz­nie wyko­na­ny na dru­tach, krót­ki swe­ter baweł­nia­nej włócz­ki (Soul Label).

Bez wzglę­du na to, czy chcesz trzy­mać się ponad­cza­so­wych kro­jów i kolo­rów, czy poeks­pe­ry­men­to­wać z bar­dziej modo­wy­mi, na przy­kład w posta­ci bufia­stych ręka­wów czy nie­ty­po­wych kolo­rów – możesz to zro­bić bez wyda­wa­nia for­tu­ny, dzię­ki mar­kom takim jak Acne Stu­dios czy pol­skim pro­jek­tan­tom, ofe­ru­ją­cym wyso­kiej jako­ści pro­duk­ty w przy­stęp­nych cenach. Dzię­ki temu, możesz zaopa­trzyć się w wię­cej niż jeden swe­ter i nosić go jesz­cze dłu­go do wio­sny! Poza tym, swe­try świet­nie spraw­dza­ją się przez cały rok: nie­za­leż­nie od tego, czy na zewnątrz pada śnieg, czy kli­ma­ty­za­cja dzia­ła peł­ną parą, a dzia­ni­na spraw­dzi się nie tyl­ko jako wierzch­nia war­stwa, ale tak­że jako samo­dziel­na część gar­de­ro­by. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że przed nami jesz­cze tro­chę mroź­nych, zimo­wych dni, dla­te­go poni­żej znaj­dzie­cie wybór zimo­wych swe­trów, któ­re są nie tyl­ko sty­lo­we, ale i nie­dro­gie, a przy tym z pew­no­ścią zagosz­czą w Two­jej sza­fie na lata. 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej
ModaNewsroom

Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesien­no-zimo­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­rem- ide­al­ne na jesien­ne sło­ty. Zamszo­we, skó­rza­ne, z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem czy szpi­cza­stym noskiem; wysokie…
Więcej