Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…

Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe, lek­kie i mięk­kie, wręcz nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesie­n­no- zimo­wym. Każdy…

Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA - swetry marzeń

Wykła­dow­ca art­craft desi­gnu i pro­jek­to­wa­nia odzie­ży w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, ma za sobą pra­cę dla takich marek jak Zień, La Mania czy 303 Ave­nue- Kata­rzy­na Szy­mań­ska, autor­ka swe­trów marzeń będą­cych urze­czy­wist­nie­niem zmysłowej…

Więcej