Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, klasyki, baza – bez względu na to, jak je nazwiesz, te kilka kluczowych elementów stanowi solidny fundament każdej minimalistycznej garderoby. Początek 2021 roku to najlepszy czas, aby raz jeszcze przejrzeć swoją szafę i na nowo zacząć marzyć o bardziej wyselekcjonowanych ubraniach czy akcesoriach. Jeżeli tak jak my jesteś już zmęczona nieustannie zmieniającymi się trendami, szybką modą czy sezonowymi akcesoriami, które nie są trwałe – czas zacząć od nowa. 

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Kil­ka kro­ków do mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by: ARKET spodnie, Undress Code bie­li­zna, Zara jeans, Acne Stu­dios blu­za, Acne Stu­dios mary­nar­ka, Ele­men­ty swe­ter, 303 Ave­nue mary­nar­ka, H&M buty, NAGO body.

Już w kil­ku kro­kach udo­wod­ni­my, że nie ma nic prost­sze­go niż osią­gnię­cie mini­mal­ne­go podej­ścia do ubio­ru nie tyl­ko w 2021 roku, ale i na kolej­ne lata. To taki rodzaj mini­ma­li­zmu, któ­ry nie tyl­ko nigdy Cię nie znu­dzi, ale i nie zruj­nu­je Two­je­go kon­ta ban­ko­we­go. Nasz wybór z pew­no­ścią zain­spi­ru­je Cię do wybie­ra­nia prio­ry­te­to­wo ubrań, któ­re nie tyl­ko prze­trwa­ją kil­ka­dzie­siąt sezo­nów, ale tak­że będą sta­wać się bar­dziej war­to­ścio­we z wie­kiem. Wystar­czy jedy­nie sku­pić się na prze­my­śla­nych deta­lach, fak­tu­rach, surow­cach, a wresz­cie tak­że i wykonaniu.

Oto kil­ka kro­ków do zbu­do­wa­nia mini­ma­li­stycz­nej garderoby

Któ­ra z nas nie ma w swo­jej sza­fie blu­zy? Baweł­nia­na blu­za w sto­no­wa­nych kolo­rach: bie­li, czer­ni, sza­ro­ści bądź nude to baza dla wie­lu sty­li­za­cji, któ­ra nigdy nie wyj­dzie z mody i zawsze jest bez­piecz­nym roz­wią­za­niem, kie­dy nie wiesz co na sie­bie wło­żyć – to praw­dzi­wy ratu­nek. Kie­dy oka­zja wyma­ga cze­goś znacz­nie lżej­sze­go, blu­za jed­nak nie wystar­czy. W poszu­ki­wa­niu mini­ma­li­stycz­nych roz­wią­zań, wypró­buj dopa­so­wa­ne body z prąż­ko­wa­nej dzia­ni­ny z dłu­gim ręka­wem i koper­to­wym dekol­tem z przo­du oraz na ple­cach w odcie­niu skó­ry – ide­al­ne solo, a tak­że wte­dy, kie­dy potrze­bu­jesz dodat­ko­wej warstwy.

Czar­ne, weł­nia­ne spodnie z wyso­kim sta­nem, o luź­nym kro­ju i zwę­ża­ny­mi nogaw­ka­mi to bez­piecz­ne, ele­ganc­kie, ale i wygod­ne roz­wią­za­nie. Zna­le­zie­nie takich pod­staw gar­de­ro­by, któ­re były­by trwa­łe, a jed­no­cze­śnie takich, któ­re poko­chasz, to nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nia. Poszu­ki­wa­nia te naj­czę­ściej koń­czą się na boha­te­rach każ­dej takiej mini­ma­li­stycz­nej sza­fy, a więc mary­nar­kach: tych z wyż­szej pół­ki, bądź od pol­skich pro­jek­tan­tów, wyko­na­nych w lokal­nych szwal­niach z naj­wyż­szej jako­ści surow­ców. Mary­nar­ka, któ­ra dotych­czas wywo­dzi­ła się z kor­po­ra­cyj­nych biur, tra­fi­ła do naszej pod­sta­wo­wej gar­de­ro­by i zda­je się, że zosta­nie w niej na zawsze. Zwróć uwa­gę na czar­ną, dwu­rzę­do­wą mary­nar­kę over­si­ze o pudeł­ko­wym kształ­cie bądź solid­nie wyko­na­ną i o kla­sycz­nym kro­ju weł­nia­no-baweł­nia­ną mary­nar­kę.  Wystar­czy, że połą­czysz ją z jean­sem, a uzy­skasz praw­dzi­wie nowo­cze­sną mieszankę.

Mięk­ki, weł­nia­ny bądź kasz­mi­ro­wy swe­ter to klucz do zimo­wej (i nie tyl­ko!) gar­de­ro­by każ­dej mini­ma­list­ki. Pro­sty, a jed­no­cze­śnie wyra­fi­no­wa­ny – krót­ki swe­ter o luź­nym, uni­wer­sal­nym kro­ju i okrą­głym dekol­cie, wyko­na­ny z wło­skiej przę­dzy – mie­szan­ki weł­ny mery­no­sów i kasz­mi­ru. Dodaj do nie­go cięż­ki, zło­ty naszyj­nik, by nadać sty­li­za­cji ele­gan­cji, włóż parę szpi­lek, jean­sy i ruszaj na impre­zę kok­taj­lo­wą, albo zaszyj się w zaci­szu domo­wym z kub­kiem cie­płej her­ba­ty, dobie­ra­jąc do nie­go parę wygod­nych, kasz­mi­ro­wych spodni dresowych.

Czy wygo­da i ele­gan­cja idą w parze? Z pew­no­ścią tak, jeże­li cho­dzi o bie­li­znę. Czar­ny, koron­ko­wy biu­sto­nosz to abso­lut­ny must-have w Two­jej sza­fie, któ­ry spraw­dzi się nie tyl­ko pod­czas ran­dek, ale i doda pew­no­ści sie­bie – nawet, kie­dy całe dnie będziesz wyle­gi­wać się na kana­pie. To ide­al­na, nie­nud­na i uni­wer­sal­na  bie­li­zna.

Jed­no jest pew­ne: obser­wu­je­my koniec tren­du na opi­na­ją­ce, wąskie jean­sy skin­ny.  Zamiast tego zwróć uwa­gę na denim z wyso­kim sta­nem czy posta­rza­ny­mi, pro­sty­mi nogaw­ka­mi i kie­ruj się tym przy wybo­rze każ­dej nowej pary.  Jed­no­cze­śnie, sta­wiaj na jakość i wybie­raj uni­wer­sal­ne jean­sy zapro­jek­to­wa­ne przez spe­cja­li­stów, np. Levi’s. Na koń­cu osta­tecz­nie każ­dy look spro­wa­dza się prze­cież do dobrych jeansów.

Czar­ne, skó­rza­ne obu­wie to zawsze nie tyl­ko naj­prost­sze, ale i naj­bar­dziej prak­tycz­ne, a jed­no­cze­śnie sty­lo­we roz­wią­za­nie. Bo kto powie­dział, że naj­prost­sze roz­wią­za­nia muszą być mod­ne? Z pew­no­ścią war­to zain­we­sto­wać w skó­rza­ne buty na gru­bej pode­szwie w sty­lu Pra­dy, któ­re spraw­dzą się zarów­no do sukie­nek, jak i roc­ko­wych looków.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Bielizna i skarpetki, czyli nowy (nie) dress code do domowego biura - najnowsza kolekcja Undress Code 

Dzia­ła­ją­ca na ryn­ku od prze­szło pię­ciu lat Undress Code nie­ustan­nie udo­wad­nia, że bie­li­zna wca­le nie musi być nud­na. Wręcz prze­ciw­nie: od same­go począt­ku mar­ka moc­no iden­ty­fi­ku­je się z poję­ciem kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści w nowo­cze­snym, interpretując…
Więcej
Moda

Świadomość ciała już od najmłodszych lat - od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­mal od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia w szcze­gól­ny spo­sób trosz­czy się nie tyl­ko o pla­ne­tę, dba­jąc o uni­wer­sal­ność i two­rząc ubra­nia w opar­ciu o filo­zo­fię zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ale tak­że o ludzi. NAGO…
Więcej
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu można…
Więcej