KsiążkiKultura

Przetrwają najpiękniejsi – czyli, co nauka mówi o urodzie

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: empik.com

przetrwaja-najpiekniejsi-b-iext8648901

Ma już 15 lat, a wciąż nie tra­ci na war­to­ści. Na jej pod­sta­wie powstał też jed­no­go­dzin­ny pro­gram Disco­ve­ry Chan­nel. Napi­sa­na przez chlu­bę kobiet – Nan­cy Etcoff – nie­zmien­nie sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy o ludz­kim pięk­nie, postrze­ga­nym przez pry­zmat wie­lu dzie­dzin nauki. To dosko­na­ła lek­tu­ra nie­za­leż­nie od kolo­ru skó­ry, wyzna­nia, płci, czy orien­ta­cji sek­su­al­nej… Jedy­ną wytycz­ną jest inte­li­gen­cja i samo­dziel­ne myślenie!

Wróć­my jesz­cze na chwi­lę do autor­ki. Dla­cze­go nazwa­łam Ją chlu­bą? Nan­cy ukoń­czy­ła Harvard Uni­ver­si­ty, dok­to­rat z psy­cho­lo­gii otrzy­ma­ła na Boston Uni­ver­si­ty, a pra­cę nauko­wą kon­ty­nu­owa­ła póź­niej na MIT, robiąc spe­cja­li­za­cję z nauk o mózgu i kogni­ty­wi­sty­ki. Obec­nie wykła­da i pro­wa­dzi bada­nia na wydzia­le Harvard Medi­cal Scho­ol oraz przy pro­jek­cie umysł/mózg/zachowanie Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da. Kie­ru­je pro­gra­mem doty­czą­cym este­ty­ki i zacho­wa­nia zdro­wia na Wydzia­le Psy­chia­trii Głów­ne­go Szpi­ta­la w Massachusetts.

To dzię­ki swo­im osią­gnię­ciom utar­ła nos męskie­mu gro­nu uczo­nych burząc pie­lę­gno­wa­ny lata­mi ste­reo­typ, że o uro­dzie mówić nie wypa­da. To wspa­nia­le, że zaszczyt przy­po­mnie­nia innym, iż wszyst­kie cywi­li­za­cje i kul­tu­ry dba­ły o atrak­cyj­ność kobiet oraz męż­czyzn, przy­padł wła­śnie kobie­cie – umie­ją­cej postrze­gać fak­ty, ale nie­ba­ga­te­li­zu­ją­cej wagi emocji.

Nan­cy na łamach ponad 300 stron czer­pie z dorob­ku histo­rii, filo­zo­fii, antro­po­lo­gii i socjo­lo­gii, poznaw­czych teo­rii umy­słu, bio­lo­gii i psy­cho­lo­gii ewo­lu­cyj­nej, tłu­ma­cząc np. dla­cze­go chi­rur­gia pla­stycz­na jest tak docho­do­wa. Dowo­dzi, że pięk­no jest głę­bo­ko zako­rze­nio­ne w genach i roz­wa­ża, jak ewo­lu­cja nagra­dza uro­dę oraz jakie są tego kon­se­kwen­cje dla ludzi.

For Vers-24,Warsaw

_____

DOSTĘPNA:
empik.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *