UrodaZdrowie

Przegryź na zdrowie!

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: VERS-24.com

produkty, które dostarczą Ci niezbędnych składników odżywczych:

Poznaj pro­duk­ty, któ­re dostar­czą Ci nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżywczych:

  • Faso­la i soja

Są nie tyl­ko pożyw­ne, ale przede wszyst­kim sta­no­wią źró­dło biał­ka, błon­ni­ka, prze­ciw­u­tle­nia­czy, wita­min i mine­ra­łów (żela­zo i potas). Są naj­sku­tecz­niej­szą bro­nią na raka pier­si i prostaty.

  • Peł­no­ziar­ni­sty ryż, maka­ro­ny i pieczywo

Zdro­wa die­ta wca­le nie wyklu­cza pro­duk­tów mącz­nych! Ryż, maka­ron oraz pie­czy­wo zawie­ra­ją anty­ok­sy­dan­ty, dzię­ki cze­mu zapo­bie­ga­ją cho­ro­bom ukła­du krą­że­nia i nowo­two­rom.

  • Pomi­do­ry

Nie wszy­scy zda­ją sobie spra­wę z tego, w jak wie­le war­to­ści odżyw­czych obfi­tu­je to warzy­wo. Duże ilo­ści liko­pe­nu, zwłasz­cza w pomi­do­rach goto­wa­nych, prze­ciw­dzia­ła­ją cho­ro­bom ser­ca, żołąd­ka i płuc.

  • Orze­chy

Naj­ko­rzyst­niej wpły­wa­ją na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie mózgu, bo zawie­ra­ją zdro­we tłusz­cze, biał­ko, wita­mi­ny i mine­ra­ły. Nale­ży je spo­ży­wać, aby zapo­biec sta­nom zapal­nym orga­ni­zmu oraz cho­ro­bom ser­co­wo – naczyniowym.

  • Her­ba­ta bia­ła i zielona

Napo­je te zawie­ra­ją epi­gal­lo­ka­te­chi­ny z gru­py fla­wo­no­idów, czy­li naj­bar­dziej aktyw­ne związ­ki prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce. Her­ba­ty te sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­ła­ją alzha­ime­ro­wi, cho­ro­bom ser­ca i nowotworom.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *