NewsroomUroda

PROVOKE – kosmetyki do makijażu od Dr Irena Eris

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

kompozycja do tekstu

Linia kosme­ty­ków do maki­ja­żu Dr Ire­na Eris PROVOKE to har­mo­nij­ne i wysu­bli­mo­wa­ne połą­cze­nie pie­lę­gna­cji z maki­ja­żem.  Wszyst­kie pro­duk­ty, poza wła­ści­wo­ścia­mi upięk­sza­ją­cy­mi, wzbo­ga­co­ne zosta­ły o for­mu­ły pie­lę­gna­cyj­ne. Te wyso­ko zaawan­so­wa­ne i prze­te­sto­wa­ne der­ma­to­lo­gicz­nie kosme­ty­ki,  pozwa­la­ją każ­dej kobie­cie stwo­rzyć pięk­ny, trwa­ły i nie­po­wta­rzal­ny  maki­jaż, jed­no­cze­śnie dba­jąc o kon­dy­cję  jej skó­ry. Róż­no­rod­ne kon­sy­sten­cje, sze­ro­ka gama ponad­cza­so­wych, sub­tel­nych oraz wyra­zi­stych odcie­ni, spra­wia­ją, że każ­dy maki­jaż sta­je się przy­jem­no­ścią. Obok  sze­ro­kiej pale­ty kla­sycz­nych barw w Dr Ire­na Eris PROVOKE znaj­dą się tak­że pro­po­zy­cje sezo­no­we, opar­te na naj­now­szych tren­dach, dając tym samym moż­li­wość kre­owa­nia mod­nych looków.

Dr Ire­na Eris PROVOKE to pale­ta 94 kolo­rów, 25 rodza­jów pro­duk­tów – od deli­kat­nych, syp­kich pudrów, po aksa­mit­ne, kre­mo­we flu­idy, pod­kre­śla­ją­ce wyra­zi­stość spoj­rze­nia cenie, kred­ki do oczu i tusze, nasy­co­ne czer­wie­nią pomad­ki i zmy­sło­we błysz­czy­ki. Boga­ta gama kosme­ty­ków i barw pozwo­li na uzy­ska­nie ide­al­ne­go makijażu.

Kobie­ta PROVOKE to uoso­bie­nie natu­ral­ne­go pięk­na i nowo­cze­snej kobie­co­ści. Jest świa­do­ma tego, że dobry wygląd może polep­szyć nie tyl­ko nastrój i humor, ale popra­wić samo­oce­nę, a tak­że przy­czy­nić się do samo­re­ali­za­cji na wie­lu płasz­czy­znach życia. Kobie­ta PROVOKE wie, czym jest praw­dzi­wa kobie­cość, lubi pięk­nie wyglą­dać i dosto­so­wu­je maki­jaż od potrze­by chwi­li, nastro­ju czy oka­zji. Nie boi się zmian i nowych wyzwań! Spraw­dzi­ła, że naj­wyż­szej kla­sy pie­lę­gna­cja  i  per­fek­cyj­ny maki­jaż zapew­nia  jej dosko­na­łe samo­po­czu­cie każ­de­go dnia.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
drirenaeris.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  NewsroomUroda

  WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

    To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
  Więcej
  NewsroomUroda

  PRZYWRÓĆ SKÓRZE NATURALNY BLASK

  Wraz z wie­kiem cera tra­ci swój blask, a na jej powierzch­ni zaczy­na­ją poja­wiać się licz­ne pie­gi i prze­bar­wie­nia. Twarz i szy­ja każ­de­go dnia wysta­wia­na jest na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV pobu­dza­ją­ce­go do pra­cy mela­no­cy­ty, któ­re wytwa­rza­ją składnik…
  Więcej
  NewsroomUroda

  PIELĘGNACJA SKÓRY Z DR IRENA ERIS

  Smog, kurz, spa­li­ny i pro­mie­nio­wa­nie UV – skó­ra osób żyją­cych w wiel­kich mia­stach każ­de­go dnia nara­żo­na jest na dzia­ła­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re zwięk­sza­ją tzw. stres oksy­da­cyj­ny, nasi­la­jąc tym samym powsta­wa­nie zmarsz­czek. Jak naj­le­piej chro­nić skórę…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *