PROVOKE – kosmetyki do makijażu od Dr Irena Eris

Marka Dr Irena Eris, ekspert w pielęgnacji twarzy i ciała, wchodzi w nowy wymiar podkreślania kobiecego piękna. Stworzyła wyjątkową serię kosmetyków do makijażu Dr Irena Eris PROVOKE

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

kompozycja do tekstu

Linia kosme­ty­ków do maki­ja­żu Dr Ire­na Eris PROVOKE to har­mo­nij­ne i wysu­bli­mo­wa­ne połą­cze­nie pie­lę­gna­cji z maki­ja­żem.  Wszyst­kie pro­duk­ty, poza wła­ści­wo­ścia­mi upięk­sza­ją­cy­mi, wzbo­ga­co­ne zosta­ły o for­mu­ły pie­lę­gna­cyj­ne. Te wyso­ko zaawan­so­wa­ne i prze­te­sto­wa­ne der­ma­to­lo­gicz­nie kosme­ty­ki,  pozwa­la­ją każ­dej kobie­cie stwo­rzyć pięk­ny, trwa­ły i nie­po­wta­rzal­ny  maki­jaż, jed­no­cze­śnie dba­jąc o kon­dy­cję  jej skó­ry. Róż­no­rod­ne kon­sy­sten­cje, sze­ro­ka gama ponad­cza­so­wych, sub­tel­nych oraz wyra­zi­stych odcie­ni, spra­wia­ją, że każ­dy maki­jaż sta­je się przy­jem­no­ścią. Obok  sze­ro­kiej pale­ty kla­sycz­nych barw w Dr Ire­na Eris PROVOKE znaj­dą się tak­że pro­po­zy­cje sezo­no­we, opar­te na naj­now­szych tren­dach, dając tym samym moż­li­wość kre­owa­nia mod­nych looków.

Dr Ire­na Eris PROVOKE to pale­ta 94 kolo­rów, 25 rodza­jów pro­duk­tów – od deli­kat­nych, syp­kich pudrów, po aksa­mit­ne, kre­mo­we flu­idy, pod­kre­śla­ją­ce wyra­zi­stość spoj­rze­nia cenie, kred­ki do oczu i tusze, nasy­co­ne czer­wie­nią pomad­ki i zmy­sło­we błysz­czy­ki. Boga­ta gama kosme­ty­ków i barw pozwo­li na uzy­ska­nie ide­al­ne­go maki­ja­żu.

Kobie­ta PROVOKE to uoso­bie­nie natu­ral­ne­go pięk­na i nowo­cze­snej kobie­co­ści. Jest świa­do­ma tego, że dobry wygląd może polep­szyć nie tyl­ko nastrój i humor, ale popra­wić samo­oce­nę, a tak­że przy­czy­nić się do samo­re­ali­za­cji na wie­lu płasz­czy­znach życia. Kobie­ta PROVOKE wie, czym jest praw­dzi­wa kobie­cość, lubi pięk­nie wyglą­dać i dosto­so­wu­je maki­jaż od potrze­by chwi­li, nastro­ju czy oka­zji. Nie boi się zmian i nowych wyzwań! Spraw­dzi­ła, że naj­wyż­szej kla­sy pie­lę­gna­cja  i  per­fek­cyj­ny maki­jaż zapew­nia  jej dosko­na­łe samo­po­czu­cie każ­de­go dnia.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
drirenaeris.com
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy