NewsroomUroda

PIELĘGNACJA SKÓRY Z DR IRENA ERIS

Smog, kurz, spa­li­ny i pro­mie­nio­wa­nie UV – skó­ra osób żyją­cych w wiel­kich mia­stach każ­de­go dnia nara­żo­na jest na dzia­ła­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re zwięk­sza­ją tzw. stres oksy­da­cyj­ny, nasi­la­jąc tym samym powsta­wa­nie zmarsz­czek. Jak naj­le­piej chro­nić skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi? Poznaj rytu­ał miej­skiej pie­lę­gna­cji z Dr Ire­na Eris!

 

Sil­ne pro­mie­nie UV i zanie­czysz­cze­nia to tok­sycz­ne połą­cze­nie, szcze­gól­nie latem, któ­re dzia­ła destruk­cyj­nie na nasze zdro­wie i wygląd. Szko­dli­we sub­stan­cje uszka­dza­ją barie­rę ochron­ną skó­ry, utrud­nia­jąc jej oddy­cha­nie. Pro­ces rege­ne­ra­cji zosta­je zabu­rzo­ny, przez co skó­ra sta­je się sza­ra, szorst­ka oraz tra­ci swój natu­ral­ny blask. W tym przy­pad­ku szcze­gól­nie nara­żo­ne są oso­by posia­da­ją­ce pro­ble­ma­tycz­ną skó­rę ze skłon­no­ścią do podraż­nień. Skut­ki ubocz­ne miej­skie­go życia przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia tzw. stre­su oksy­da­cyj­ne­go, któ­ry wzma­ga nad­mier­ną aktyw­ność wol­nych rod­ni­ków tle­no­wych, uszka­dza­ją­cych bło­ny komór­ko­we, kola­gen i ela­sty­nę. W efek­cie skó­ra sta­rze­je się szyb­ciej, nasi­la się kru­chość naczyń krwio­no­śnych oraz wzra­sta ilość poja­wia­ją­cych się prze­bar­wień i zmarsz­czek, a ochro­na przed zanie­czysz­cze­nia­mi sta­je się koniecznością.

Zdro­we nawyki

Klu­czo­wą spra­wą w ochro­nie cery przed nega­tyw­nym dzia­ła­niem śro­do­wi­ska jest odpo­wied­nia die­ta. Przede wszyst­kim nale­ży nawad­niać orga­nizm, pijąc jak naj­wię­cej wody (mini­mum 2 litry pły­nów dzien­nie). To spra­wi, że skó­ra będzie odpo­wied­nio nawil­żo­na i mniej podat­na na przesuszenia.

Moc wita­mi­ny C

Codzien­na pie­lę­gna­cja powin­na speł­niać funk­cję ochron­no-wzmac­nia­ją­cą, któ­ra z jed­nej stro­ny dostar­cza skó­rze anty­ok­sy­dan­tów, nie­zbęd­nych w wal­ce z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, a z dru­giej dzia­ła ochron­nie na płaszcz hydro­li­pi­do­wy, ogra­ni­cza­jąc kon­takt zanie­czysz­czeń bez­po­śred­nio ze skórą.

Dokład­nie oczysz­czo­na cera lepiej wchła­nia skład­ni­ki aktyw­ne zawar­te w kosme­ty­kach, dla­te­go dema­ki­jaż to pod­sta­wa „miej­skiej” pie­lę­gna­cji. Na tak przy­go­to­wa­ną skó­rę nale­ży zaapli­ko­wać krem boga­ty w anty­ok­sy­dan­ty, chro­nią­cy przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Wie­le sub­stan­cji speł­nia to zada­nie, m.in.: fla­wo­no­idy, koen­zym Q10 czy  kwas feru­lo­wy, ale naj­sil­niej­sze dzia­ła­nie wyka­zu­je wita­mi­na C. Cało­dzien­ną ochro­nę i rów­no­cze­sne nawil­że­nie zapew­ni krem rewi­ta­li­zu­ją­cy na dzień PERFECT REVIVAL mar­ki Dr Ire­na Eris. Kom­pleks kwa­sów AHA deli­kat­nie złusz­cza mar­twy naskó­rek, co uła­twia wni­ka­nie sub­stan­cji aktyw­nych a nowa­tor­ska postać wita­mi­ny C chro­ni lipi­dy przed utle­nia­niem oraz popra­wia ela­stycz­ność skó­ry. Krem został wzbo­ga­co­ny o kom­pleks pep­ty­do­wo – cera­mi­do­wy, któ­ry napra­wia uszko­dze­nia skó­ry wywo­ła­ne sta­rze­niem się, a filtr SPF 20 zapo­bie­ga szko­dli­we­mu dzia­ła­niu pro­mie­ni UV. Efekt? Wygła­dzo­na i jędr­na skó­ra peł­na blasku!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
Więcej
NewsroomUroda

PRZYWRÓĆ SKÓRZE NATURALNY BLASK

Wraz z wie­kiem cera tra­ci swój blask, a na jej powierzch­ni zaczy­na­ją poja­wiać się licz­ne pie­gi i prze­bar­wie­nia. Twarz i szy­ja każ­de­go dnia wysta­wia­na jest na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV pobu­dza­ją­ce­go do pra­cy mela­no­cy­ty, któ­re wytwa­rza­ją składnik…
Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…
Więcej