Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Make me Bio

Make Me Bio to praw­dzi­wa pereł­ka wśród rodzi­mych marek pro­du­ku­ją­cych natu­ral­ne kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne. To pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne jedy­nie ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, w ich skła­dzie znaj­dzie­my przede wszyst­kim czy­ste eks­trak­ty roślin­ne, zio­ło­we i olej­ki ete­rycz­ne. Dzię­ki…

Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…

Więcej