JedzenieStyl życia

Prosty przepis na ciasteczka bez glutenu

Przed­sta­wia­my pro­sty i łatwy prze­pis na prze­pysz­ne świą­tecz­ne cia­stecz­ka bez­glu­te­no­we, któ­re może­cie poda­ro­wać swo­im naj­bliż­szym.    Spo­sób przy­go­to­wa­nia: Kawę cap­puc­ci­no zale­wa­my jed­ną łyż­ką gorą­cej wody i pozo­sta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Masło, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, mie­sza­my z…

Więcej