Uroda

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Antyoksydanty stanowią naszą broń w walce z wolnymi rodnikami – ale czym dokładnie są i jak korzystnie wpływają na naszą skórę?

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy

Kosme­ty­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne do twa­rzy: krem ochron­ny do twa­rzy: Can­na­bo­tech For­mu­Gu­ard Antio­xi­dant Cre­am, napraw­czy krem pod oczy: SESDERMA C‑VIT kon­tur oczu, serum do doj­rza­łej skó­ry: MEDIDERMA Fr – Antiox Md Anti-Pol­lu­tion Con­cen­tra­te, serum ochron­ne do twa­rzy: ZO® SKIN HEALTH Illu­mi­na­ting AOX Serum, kura­cja od wewnątrz: Medi­lâge Anti Âge, odbu­do­wu­ją­cy krem do twa­rzy: EISENBERG Paris Crème Apa­isan­te Réparatrice.

Wol­ne rod­ni­ki, zwa­ne tak­że utle­nia­cza­mi, to czą­stecz­ki, któ­re posia­da­ją co naj­mniej jeden nie­spa­ro­wa­ny elek­tron. Cho­ciaż mogą wystę­po­wać samo­dziel­nie, są one nie­zwy­kle agre­syw­ne – w swo­im dąże­niu do przy­wró­ce­nia rów­no­wa­gi, ata­ku­ją komór­ki, krad­nąc im nie­zbęd­ne skład­ni­ki i zakłó­ca­jąc ich pra­wi­dło­we funk­cje. Ten stan, nazy­wa­ny stre­so­rem oksy­da­cyj­nym, pro­wa­dzi do róż­nych dys­funk­cji, w tym do zakłó­ce­nia natu­ral­nych pro­ce­sów rege­ne­ra­cji komó­rek skó­ry. Dodat­ko­wo, czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak pro­mie­nio­wa­nie UV, zanie­czysz­czo­ne powie­trze, nie­zrów­no­wa­żo­na die­ta, stres i prze­wle­kłe zmę­cze­nie przy­spie­sza­ją ten pro­ces sta­rze­nia się i zwięk­sza­ją ryzy­ko róż­nych chorób.

Armia przeciwutleniaczy w akcji

Prze­ciw­u­tle­nia­cze korzyst­nie wpły­wa­ją na cały orga­nizm, w tym na skó­rę, zapo­bie­ga­jąc lub spo­wal­nia­jąc pro­ces sta­rze­nia się oraz chro­niąc komór­ki przed uszko­dze­nia­mi. War­to zatem korzy­stać z nich regu­lar­nie. Gdzie ich szu­kać? Prze­ciw­u­tle­nia­cze moż­na dostar­czyć orga­ni­zmo­wi poprzez die­tę, suple­men­ta­cję (jed­ną z naj­bez­piecz­niej­szych i naj­bar­dziej efek­tyw­nych metod, ponie­waż korzy­sta­ją z nich wszyst­kie orga­ny) oraz poprzez pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry. Prze­ciw­u­tle­nia­cze mogą mieć pocho­dze­nie syn­te­tycz­ne lub natu­ral­ne. Nie­któ­re z nich, takie jak glu­ta­tion, są wytwa­rza­ne przez orga­nizm, pod­czas gdy inne muszą być dostar­cza­ne z zewnątrz. Do naj­bar­dziej zna­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy nale­żą: wita­mi­ny A, C i E, karo­te­no­idy, fla­wo­no­idy oraz wspo­mnia­ny glu­ta­tion. Bada­nia wska­zu­ją, że karo­te­no­idy, będą­ce czę­ścią naskór­ka, poma­ga­ją chro­nić skó­rę przed pro­mie­nio­wa­niem UV, cynk jest nie­zbęd­ny do rege­ne­ra­cji komó­rek, selen poma­ga w zwal­cza­niu zmarsz­czek, a wita­mi­na E utrzy­mu­je ela­stycz­ność skó­ry oraz łago­dzi sta­ny zapalne.

Jak wybrać kosmetyk antyoksydacyjny dla Twojej skóry?

Wybie­ra­jąc kosme­ty­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne do twa­rzy, zwróć uwa­gę na obec­ność tych korzyst­nych skład­ni­ków, któ­re pomo­gą Two­jej skó­rze zacho­wać mło­dzień­czy blask i zdro­wy wygląd. Inwe­sty­cja w pro­duk­ty boga­te w anty­ok­sy­dan­ty to naj­lep­szy spo­sób na pie­lę­gna­cję skó­ry i zapew­nie­nie jej kom­plek­so­wej ochro­ny przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrznymi.

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Przed­sta­wia­my pro­duk­ty z anty­ok­sy­da­cją, dzia­ła­ją wie­lo­wy­mia­ro­wo, są nie­zwy­kle sku­tecz­ne, a jed­no­cze­śnie bez­piecz­ne. Sło­wem: praw­dzi­wi bohaterowie!

Odbu­do­wu­ją­cy krem do twa­rzy: EISENBERG Paris Crème Apa­isan­te Répa­ra­tri­ce – deli­kat­ny krem, któ­ry nawil­ża, chro­ni, szyb­ko łago­dzi i zmniej­sza zaczer­wie­nie­nia oraz ujed­no­li­ca cerę. Napra­wia uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne agre­sją czyn­ni­ków zewnętrz­nych dzię­ki zawar­to­ści wycią­gu z komó­rek macie­rzy­stych liści mali­ny, któ­ry chro­ni DNA skó­ry, ma wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne i prze­ciw­za­pal­ne. 

Napraw­czy krem pod oczy: SESDERMA C‑VIT Kon­tur oczu – lek­ki i deli­kat­ny krem rege­ne­ru­ją­cy, wygła­dza skó­rę wokół oczu, zwięk­sza odpor­ność na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, zmniej­sza kurze łap­ki i sku­tecz­nie roz­ja­śnia. Zawie­ra pH 7.0 odpo­wied­nie dla każ­de­go typu skó­ry, wita­mi­nę C i spe­cjal­ny kom­pleks redu­ku­ją­cy wor­ki i cie­nie pod ocza­mi. Zwal­cza wol­ne rod­ni­ki, pobu­dza syn­te­zę kola­ge­nu i ela­sty­ny, łago­dzi rumień. 

Serum do doj­rza­łej skó­ry: MEDIDERMA Fr – Antiox Md Anti-Pol­lu­tion Con­cen­tra­te – lipo­so­mo­we serum z kwa­sem feru­lo­wym, wita­mi­na­mi C i A oraz flo­re­ty­ną. Inten­syw­nie napra­wia podraż­nio­ną skó­rę. Może być sto­so­wa­ne pomię­dzy sesja­mi pro­fe­sjo­nal­nych zabie­gów anty­ok­sy­da­cyj­nych. 

Kura­cja od wewnątrz: Medi­lâge Anti Âge – for­mu­ła łączą­ca dwa opa­ten­to­wa­ne skład­ni­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne AstaPure®Arava i Tetra­SOD®, któ­re rady­kal­nie wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie licz­by zmarsz­czek oraz popra­wia­ją nawil­że­nie i ela­stycz­ność skó­ry. 

Serum ochron­ne do twa­rzy: ZO® SKIN HEALTH Illu­mi­na­ting AOX Serum – skon­cen­tro­wa­ne serum anty­ok­sy­da­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę przed zanie­czysz­cze­nia­mi i przed­wcze­sny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia. Jed­no­cze­śnie wyraź­nie roz­ja­śnia skó­rę, nada­jąc jej pro­mien­ny i sub­tel­nie roz­świe­tlo­ny wygląd. Zawie­ra mię­dzy inny­mi ZOX12®: unikal­ny kom­pleks anty­ok­sy­da­cyj­ny o 12-godzin­nym uwal­nia­niu (z wita­mi­na­mi A, C i E) chro­ni skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków i zapo­bie­ga powsta­wa­niu oznak przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry. Zapew­nia tak­że ochro­nę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem pod­czer­wo­nym (IR‑A). 

Krem ochron­ny do twa­rzy: Can­na­bo­tech For­mu­Gu­ard Antio­xi­dant Cre­am – nawil­ża­ją­cy krem do twa­rzy ofe­ru­je inno­wa­cyj­ny spo­sób ochro­ny przed skut­ka­mi zanie­czysz­czo­ne­go śro­do­wi­ska. Dzię­ki uni­kal­ne­mu połą­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści ole­ju CBD i grzy­bów funk­cjo­nal­nych, któ­re wyka­zu­ją sil­ne wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i ochron­ne, kosme­tyk sku­tecz­nie zabez­pie­cza skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi i zanie­czysz­cze­nia­mi oraz niwe­lu­je sta­ny zapal­ne i podraż­nie­nia. Bogac­two skład­ni­ków aktyw­nych zawar­tych w wycią­gach spra­wia, że kosme­tyk dodat­ko­wo sty­mu­lu­je i odży­wia skó­rę. 

Anty­ok­sy­dan­ty są nie­zwy­kle waż­ne dla zdro­wia i uro­dy naszej skó­ry. Regu­lar­ne sto­so­wa­nie kosme­ty­ków anty­ok­sy­da­cyj­nych może pomóc w zacho­wa­niu mło­dzień­cze­go wyglą­du, reduk­cji oznak sta­rze­nia się oraz zapew­nie­niu kom­plek­so­wej ochro­ny przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi. Wybie­ra­jąc pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry, zwróć uwa­gę na ich zawar­tość anty­ok­sy­dan­tów oraz sku­tecz­ność w zapew­nie­niu ochro­ny przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Dobrze dobra­ne kosme­ty­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne mogą pomóc w utrzy­ma­niu zdro­wej i pro­mien­nej skó­ry przez wie­le lat. Nie zapo­mi­naj rów­nież o codzien­nej pie­lę­gna­cji i ochro­nie skó­ry przed dzia­ła­niem szko­dli­wych czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych. Dzię­ki regu­lar­ne­mu sto­so­wa­niu kosme­ty­ków anty­ok­sy­da­cyj­nych do twa­rzy możesz cie­szyć się pięk­ną i zdro­wą skó­rą, któ­ra pro­mie­niu­je natu­ral­nym bla­skiem. Wybierz pro­duk­ty boga­te w wita­mi­ny i skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re zadba­ją o Two­ją skó­rę na każ­dym poziomie.

Vers-24 subiektywnie – TOP 5 produktów marki Eisenberg

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od marki EISENBERG Paris - Ideal Protection SPF 30

EISENBERG Paris Ide­al Pro­tec­tion SPF 30 PA+++ two­rzy na skó­rze tar­czę, zdol­ną ochro­nić cerę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków wywo­ła­nych szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi i pozwa­la jej zacho­wać natu­ral­ny blask oraz mło­dy wygląd. Ten pro­dukt to wielowymiarowa…
Więcej
Uroda

Komplementarna pielęgnacja Anti-Aging z marką MEDIDERMA

Drob­ne zmarszcz­ki i pogłę­bio­ne linie mimicz­ne to sygnał wysy­ła­ny od Two­jej skó­ry: zadbaj o mnie! Gdy do tego odczu­wasz, że sta­je się ona sucha, szorst­ka i ma nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt, war­to poszu­kać pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia. Mar­ka Medi­der­ma stworzyła…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej