Uroda

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Pie­lę­gna­cja wło­sów zaczy­na się skó­ry gło­wy. Wystar­czy pamię­tać o kil­ku pro­stych wska­zów­kach, aby cie­szyć się zdro­wy­mi, lśnią­cy­mi i pach­ną­cy­mi wło­sa­mi.  Dba­nie o skó­rę gło­wy jest sekre­tem zdro­wych i pięk­nych wło­sów. Nale­ży pamię­tać, że jest to…

Więcej
Uroda

Lush przedstawia nową kolekcję Magik

Magik to kolek­cja czte­rech, zupeł­nie nowych pro­duk­tów na bazie CBD, adap­to­ge­nów oraz grzy­bów, któ­re posia­da­ją wła­ści­wo­ści koją­ce i relak­su­ją­ce zarów­no cia­ło jak i umysł. To kosme­ty­ki, któ­re uzu­peł­nia­ją ist­nie­ją­cą już serię 4:20 z CBD w…

Więcej
Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka Lush kon­ty­nu­uje swój roz­wój na pol­skim ryn­ku, otwie­ra­jąc trze­ci sklep, któ­ry będzie pierw­szym poza sto­li­cą. Wybór loka­li­za­cji padł na wyjąt­ko­we cen­trum han­dlo­we Manu­fak­tu­ra w Łodzi. Otwar­cie zapla­no­wa­no na pią­tek, 5 kwiet­nia o godzi­nie 12:30.…

Więcej