Prezenty do 60 zł, które sprawią radość Twoim bliskim

Świąteczne piosenki puszczane w sklepach, setki neonów i światełek nieuchronnie przypominają nam, że święta tuż za rogiem. Do Gwiazdki już tylko niespełna tydzień, a Ty nadal nie masz prezentu? Bez obaw! Z naszymi propozycjami do 60 zł zainspirujesz się i znajdziesz prezenty dla całej rodziny! Oto prezenty z ograniczonym budżetem!

prezenty do 60 zl

Pre­zen­ty do 60 zł, któ­re spra­wią radość Two­im bli­skim: H&M wazon, Bio­therm krem do rąk, Kin­ga Paru­zel – Fle­xi­ta­ria­nizm, H&M świecz­ka, Sel­fie jewel­le­ry kol­czyk zaci­ska­ny Rails, Zadie Smith – Grand Union, Stu­dio Piel świe­ca, Michel­le Oba­ma – Beco­ming. Dzien­nik moty­wa­cyj­ny, któ­ry pozwo­li ci odna­leźć swój głos, LANOLIPS bal­sam do ust, Zara Home świe­ca, Aēsop bal­sam do ust, jagg. jewels kol­czy­ki, Tan­gle Teezer Sma­shed Holo szczot­ka.

Od pięk­nej bie­li­zny dla Mamy, po ele­ganc­ko zapa­ko­wa­ne, pach­ną­ce świe­ce dla przy­ja­ciół­ki i książ­kę dla Taty. Klu­czem do tra­fio­ne­go pre­zen­tu jest bowiem pro­sto­ta, któ­ra zawsze dzia­ła na Two­ją korzyść. Nie od dziś wia­do­mo, że aby zoba­czyć uśmiech na twa­rzach naszych naj­bliż­szych wca­le nie trze­ba kupo­wać dro­gich i wyszu­ka­nych pre­zen­tów. Cza­sem wystar­czy nasza obec­ność, pamięć i nie­wiel­ki dro­biazg.  Wystar­czy tyl­ko pomy­śleć: dla naszej rodzi­ny i przy­ja­ciół czę­sto wystar­czy sam miły, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy gest Pomyśl: miłe gesty, któ­re nie są agre­syw­ne, nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce i pozba­wio­ne cięż­kich emo­cji. Z pew­no­ścią nie pomy­lisz się wybie­ra­jąc zasta­wę sto­ło­wą – pięk­ny kubek czy fili­żan­kę ide­al­ną na poran­ną kawę. Jeśli znasz gust oso­by, któ­rą chcesz obda­ro­wać, spraw­dzo­nym pre­zen­tem zawsze będzie książ­ka.  

Pamię­taj jed­nak, że gdy zabrak­nie Ci już pomy­słów na świą­tecz­ny pre­zent, wszy­scy kocha­ją i potrze­bu­ją dobrej pary skar­pet.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy