PolecaneStyl życia

Prezenty do 60 zł, które sprawią radość Twoim bliskim

Świąteczne piosenki puszczane w sklepach, setki neonów i światełek nieuchronnie przypominają nam, że święta tuż za rogiem. Do Gwiazdki już tylko niespełna tydzień, a Ty nadal nie masz prezentu? Bez obaw! Z naszymi propozycjami do 60 zł zainspirujesz się i znajdziesz prezenty dla całej rodziny! Oto prezenty z ograniczonym budżetem!

prezenty do 60 zl

Pre­zen­ty do 60 zł, któ­re spra­wią radość Two­im bli­skim: H&M wazon, Bio­therm krem do rąk, Kin­ga Paru­zel – Fle­xi­ta­ria­nizm, H&M świecz­ka, Sel­fie jewel­le­ry kol­czyk zaci­ska­ny Rails, Zadie Smith – Grand Union, Stu­dio Piel świe­ca, Michel­le Oba­ma – Beco­ming. Dzien­nik moty­wa­cyj­ny, któ­ry pozwo­li ci odna­leźć swój głos, LANOLIPS bal­sam do ust, Zara Home świe­ca, Aēsop bal­sam do ust, jagg. jewels kol­czy­ki, Tan­gle Teezer Sma­shed Holo szczotka.

Od pięk­nej bie­li­zny dla Mamy, po ele­ganc­ko zapa­ko­wa­ne, pach­ną­ce świe­ce dla przy­ja­ciół­ki i książ­kę dla Taty. Klu­czem do tra­fio­ne­go pre­zen­tu jest bowiem pro­sto­ta, któ­ra zawsze dzia­ła na Two­ją korzyść. Nie od dziś wia­do­mo, że aby zoba­czyć uśmiech na twa­rzach naszych naj­bliż­szych wca­le nie trze­ba kupo­wać dro­gich i wyszu­ka­nych pre­zen­tów. Cza­sem wystar­czy nasza obec­ność, pamięć i nie­wiel­ki dro­biazg.  Wystar­czy tyl­ko pomy­śleć: dla naszej rodzi­ny i przy­ja­ciół czę­sto wystar­czy sam miły, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy gest Pomyśl: miłe gesty, któ­re nie są agre­syw­ne, nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce i pozba­wio­ne cięż­kich emo­cji. Z pew­no­ścią nie pomy­lisz się wybie­ra­jąc zasta­wę sto­ło­wą – pięk­ny kubek czy fili­żan­kę ide­al­ną na poran­ną kawę. Jeśli znasz gust oso­by, któ­rą chcesz obda­ro­wać, spraw­dzo­nym pre­zen­tem zawsze będzie książ­ka.  

Pamię­taj jed­nak, że gdy zabrak­nie Ci już pomy­słów na świą­tecz­ny pre­zent, wszy­scy kocha­ją i potrze­bu­ją dobrej pary skarpet.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne czy pro­ste – zosta­ną jesz­cze bar­dziej roz­cze­sa­ne! Mar­ka Tan­gle Teezer…
Więcej
NewsroomUroda

Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer

Mistycz­na postać, któ­ra według legen­dy swo­im pięk­nym gło­sem uwo­dzi­ła mary­na­rzy. Była pięk­na, przede wszyst­kim dzię­ki ogo­no­wi, na któ­rym łuski poły­ski­wa­ły w naj­róż­niej­szych kolo­rach. Motyw ten niczym syre­na, nad­pły­nął wła­śnie na kul­to­we szczot­ki Tan­gle Teezer Compact…
Więcej
NewsroomUroda

Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kom­pak­to­wa. Każ­da z nas na pew­no ma ją w toreb­ce i lubi jej nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne! Szczot­ka Com­pact Sty­ler od Tan­gle Teezer zawsze dopa­so­wu­je się do panu­ją­cych tren­dów, więc teraz zade­biu­to­wa­ła w wer­sjach brokatowych…
Więcej