Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kompaktowa. Każda z nas na pewno ma ją w torebce i lubi jej nowe wersje kolorystyczne! Szczotka Compact Styler od Tangle Teezer zawsze dopasowuje się do panujących trendów, więc teraz zadebiutowała w wersjach brokatowych – idealnych na Święta jak i późniejszy karnawał!

Ide­al­na w podro­ży, na impre­zie czy w pra­cy, bo nie tyl­ko jest mała, ale tak­że roz­cze­sze każ­dy rodzaj wło­sów – nawet afro. Dosto­su­je się do kształ­tu gło­wy, a dzię­ki ząb­kom, któ­re zosta­ły zro­bio­ne z ela­stycz­ne­go two­rzy­wa – lek­ko ją wyma­su­je, czym pobu­dzi cebul­ki wło­sów. Szczot­ka Com­pact Sty­ler już od lat jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem wnę­trza naszych tore­bek czy kosme­ty­czek. Moż­na ją spo­koj­nie wrzu­cić wszę­dzie, bo posia­da­ła dodat­ko­wą nakład­kę zabez­pie­cza­ją­cą przed zanie­czysz­cze­nia­mi i znisz­cze­nia­mi ząb­ków.

Com­pact Sty­ler naj­bar­dziej jed­nak sły­nie z ory­gi­nal­ne­go desi­gnu. Szczot­ka do tej pory docze­ka­ła się róż­nych kolo­rów, moty­wów – np. tych z Mysz­ką Miki czy Mumin­ka­mi. Dzię­ki temu każ­da z nas wybie­rze sobie ten styl, któ­ry do niej pasu­je. Szczot­ka zmie­nia się wraz z panu­ją­cy­mi tren­da­mi – raz jest czar­no-zło­ta, a potem neo­no­wo zie­lo­na. Gdy jest szał na jed­no­roż­ce, pro­jek­tan­ci zadba­ją o to by nie­dłu­go na szczot­ce zna­la­zły się wła­śnie te stwo­rze­nia. 

W tym sezo­nie Com­pact Sty­le­ry są ską­pa­ne w bro­ka­cie. W wer­sjach Gold Star­li­ght – zło­tych, błysz­czą­cych dro­bi­nek oraz Rose Gold Gla­ze – dro­bi­nek w odcie­niu różo­we­go zło­ta – zawró­cą w gło­wie nie jed­nej fashio­ni­st­ce. Ale nie na gło­wie! Szczot­ki nadal pomo­gą w pie­lę­gna­cji wło­sów na naj­wyż­szym pozio­mie! Błysz­czą­ce szczot­ki wytrzy­ma­ją nie jed­ną impre­zę – przy tym utrzy­mu­jąc wło­sy w ładzie!

Uwaga – ten produkt uzależnia!

Dostęp­ne wyłącz­nie w dro­ge­riach Ros­smann na tere­nie całe­go kra­ju w cenie 54,99 PLN.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy