NewsroomUroda

Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer

Mistyczna postać, która według legendy swoim pięknym głosem uwodziła marynarzy. Była piękna, przede wszystkim dzięki ogonowi, na którym łuski połyskiwały w najróżniejszych kolorach. Motyw ten niczym syrena, nadpłynął właśnie na kultowe szczotki Tangle Teezer Compact Styler i zakochacie się w nim od pierwszego wejrzenia!

Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer

Efekt syren­ki stał się tren­dy dwa lata temu, gdy wszy­scy osza­le­li na punk­cie sty­li­za­cji paznok­ci w tym sty­lu. Dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu bro­ka­to­wi mogli­śmy uzy­skać na nich błysz­czą­cą taflę, mie­nią­cą się w róż­nych kolo­rach. Póź­niej ten efekt tra­fił na ubra­nia, do kosme­ty­ków i naresz­cie  na akce­so­ria. Tan­gle Teezer na te waka­cje przy­go­to­wał dwie wer­sje szczot­ki Com­pact Sty­ler o pięk­nych, syren­ko­wym umasz­cze­niu! Aż chce się wsko­czyć z nimi do wody!

Szczot­ka Com­pact Sty­ler to młod­sza sio­stra kul­to­wej już szczot­ki The Ori­gi­nal, któ­ra zosta­ła stwo­rzo­na przed laty przez Shau­na P – fry­zje­ra gwiazd. Jej sekret tkwi w ząb­kach, któ­re zosta­ły zro­bio­ne z fle­xi – super ela­stycz­ne­go two­rzy­wa, któ­re zosta­ły usta­wio­ne tak, by zamiast dra­pać i szar­pać – roz­cze­su­ją w deli­kat­ny spo­sób nasze wło­sy. A dodat­ko­wo lek­ko wyma­su­ją naszą gło­wę. Dodat­ko­wo Com­pact Sty­ler posia­da nakład­kę zabez­pie­cza­ją­cą przed zanie­czysz­cze­nia­mi i zła­ma­nia­mi. Moż­na spo­koj­nie wrzu­cić ją do kosme­tycz­ki, toreb­ki czy schow­ka w samo­cho­dzie. 

Szczot­ka posia­da róż­ne wcie­le­nia. Może być z popu­lar­ną Mysz­ką Miki czy z meta­licz­ną lub bro­ka­to­wą nakład­ką. Każ­da z kobiet znaj­dzie jakąś dla sie­bie! Naj­now­sze szczot­ki zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z myślą o fan­kach mor­skich moty­wów. Nada­no im sław­ny efekt syren­ki w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – Sun­dow­ner – łuskach o umasz­cze­niu ombre w file­to­wo-gra­na­to­wych kolo­rach oraz Sun­set Pink – fio­le­to­wo-różo­wych łuskach. 

War­to zabrać ją ze sobą w nad­mor­skie woja­że! Wpa­su­je się tam ide­al­nie!

Uwa­ga – ten pro­dukt uza­leż­nia!

Dostęp­na wyłącz­nie w dro­ge­riach ROSSMANN na tere­nie całej Pol­ski w cenie 56,99 PLN.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneStyl życia

Prezenty do 60 zł, które sprawią radość Twoim bliskim

Świą­tecz­ne pio­sen­ki pusz­cza­ne w skle­pach, set­ki neo­nów i świa­te­łek nie­uchron­nie przy­po­mi­na­ją nam, że świę­ta tuż za rogiem. Do Gwiazd­ki już tyl­ko nie­speł­na tydzień, a Ty nadal nie masz pre­zen­tu? Bez obaw! Z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi do…
Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne czy pro­ste – zosta­ną jesz­cze bar­dziej roz­cze­sa­ne! Mar­ka Tan­gle Teezer…
Więcej
NewsroomUroda

Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kom­pak­to­wa. Każ­da z nas na pew­no ma ją w toreb­ce i lubi jej nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne! Szczot­ka Com­pact Sty­ler od Tan­gle Teezer zawsze dopa­so­wu­je się do panu­ją­cych tren­dów, więc teraz zade­biu­to­wa­ła w wer­sjach bro­ka­to­wych…
Więcej