ModaNewsroom

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W kom­ple­to­wa­niu gar­de­ro­by do pra­cy plat­for­ma nad­cho­dzi więc z pomo­cą. Nadszedł…

Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowej kolekcji H&M Conscious Exclusive 2016

W dniu dzi­siej­szym odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2016 w war­szaw­skim show­ro­omie mar­ki. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam krót­ką rela­cję z wyda­rze­nia. Kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży 7 kwiet­nia 2016. My już nie może­my się…

Więcej