ModaNewsroom

Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i bla­sku zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go już 1 listo­pa­da pre­mie­ra nowej linii EDITED – Par­ty Col­lec­tion. Zespół pro­jek­to­wy Cla­ris­sy Labin zachwy­ca świe­żym i nie­wy­mu­szo­nym podej­ściem do tak popu­lar­nych tema­tów, jak kar­na­wał i syl­we­ster.

Saty­na i aksa­mit w bar­wach nocy spo­ty­ka­ją się z bla­skiem i lśnie­niem. Mie­nią­ce się sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny przy­kry­wa­ją cięż­kie płasz­cze, a mini spód­nicz­ki oraz skrom­ne sukien­ki uzu­peł­nia­ją masyw­ne bot­ki i tra­pe­ry. Cięż­kie dzia­ni­ny doda­ją wyj­ścio­wym sty­li­za­cjom nie­co luzu. Dzię­ki takim zabie­gom EDITED wciąż pozo­sta­je w swo­im miej­skim, ale nie­ba­nal­nym kli­ma­cie. Dla­te­go Par­ty Col­lec­tion wyglą­da dobrze pod­czas nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych wyjść ze zna­jo­my­mi oraz bar­dziej uro­czy­stych oka­zji.

Look­bo­ok został stwo­rzo­ny w Nowym Jor­ku, a jego gwiaz­dą jest pięk­na nie­miec­ka aktor­ka Gizem Emre (@gizem_xe). Kolek­cja będzie dostęp­na od 1 listo­pa­da na www.edited.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Two­rząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej