Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i bla­sku zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go już 1 listo­pa­da pre­mie­ra nowej linii EDITED – Par­ty Col­lec­tion. Zespół pro­jek­to­wy Cla­ris­sy Labin zachwy­ca świe­żym i nie­wy­mu­szo­nym podej­ściem do tak popu­lar­nych tema­tów, jak kar­na­wał i syl­we­ster.

Saty­na i aksa­mit w bar­wach nocy spo­ty­ka­ją się z bla­skiem i lśnie­niem. Mie­nią­ce się sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny przy­kry­wa­ją cięż­kie płasz­cze, a mini spód­nicz­ki oraz skrom­ne sukien­ki uzu­peł­nia­ją masyw­ne bot­ki i tra­pe­ry. Cięż­kie dzia­ni­ny doda­ją wyj­ścio­wym sty­li­za­cjom nie­co luzu. Dzię­ki takim zabie­gom EDITED wciąż pozo­sta­je w swo­im miej­skim, ale nie­ba­nal­nym kli­ma­cie. Dla­te­go Par­ty Col­lec­tion wyglą­da dobrze pod­czas nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych wyjść ze zna­jo­my­mi oraz bar­dziej uro­czy­stych oka­zji.

Look­bo­ok został stwo­rzo­ny w Nowym Jor­ku, a jego gwiaz­dą jest pięk­na nie­miec­ka aktor­ka Gizem Emre (@gizem_xe). Kolek­cja będzie dostęp­na od 1 listo­pa­da na www.edited.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy