H&M zapra­sza do obej­rze­nia świą­tecz­ne­go fil­mu „Come toge­ther” („Spo­tkaj­my się”) w reży­se­rii Wesa Ander­so­na, z Adrie­nem Bro­dym w roli głów­nej. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w magicz­ny dzień Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia pod­czas podró­ży kole­jo­wej odby­wa­ją­cej się w pięk­nej zimo­wej sce­ne­rii. Adrien Bro­dy gra w fil­mie kon­duk­to­ra pocią­gu.

Unknown

Zimo­wa podróż pocią­giem w reży­se­rii Wesa Ander­so­na to ide­al­ne tło dla zapre­zen­to­wa­nia kolek­cji H&M Holi­day, któ­ra jest peł­na nowo­cze­snej ele­gan­cji. Mniej for­mal­nych ele­men­ty gar­de­ro­by zesta­wio­ne z tymi prze­zna­czo­ny­mi na spe­cjal­ne oka­zje – to kwin­te­sen­cja świą­tecz­nej pro­po­zy­cji od H&M odzwier­cie­dla­ją­cej ele­gan­cję i przy­jem­ność spę­dza­nia cza­su z naj­bliż­szy­mi” powie­dzia­ła Per­nil­la Wohl­fahrt, Cre­ati­ve Direc­tor i Head of Design w H&M.

Unknown

W fil­mie podróż­ni zaj­mu­ją swo­je miej­sca w pocią­gu jadą­cym przez zaśnie­żo­ne tere­ny, aby cele­bro­wać świą­tecz­ny czas z naj­bliż­szy­mi. Zima sta­je się coraz ostrzej­sza i pla­ny podróż­nych muszą ulec zmia­nie.

Unknown

W kul­mi­na­cyj­nym punk­cie fil­mu wszy­scy pasa­że­ro­wie spo­ty­ka­ją się w wago­nie restau­ra­cyj­nym na fili­żan­kę gorą­cej cze­ko­la­dy. Zgro­ma­dze­nie nie­zna­jo­mych w pocią­gu w pro­sty i uro­kli­wy spo­sób przy­wo­dzi na myśl świą­tecz­ny nastrój. Bez­pre­ten­sjo­nal­ne gesty i zacho­wa­nia zna­czą wię­cej w dzi­siej­szym świe­cie, w któ­rym ludzie, bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, łak­ną bli­sko­ści i ser­decz­no­ści “- powie­dział Adrien Bro­dy.

Unknown Unknown Unknown

Tekst/zdjęcia/film: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej