H&M zapra­sza do obej­rze­nia świą­tecz­ne­go fil­mu „Come toge­ther” („Spo­tkaj­my się”) w reży­se­rii Wesa Ander­so­na, z Adrie­nem Bro­dym w roli głów­nej. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w magicz­ny dzień Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia pod­czas podró­ży kole­jo­wej odby­wa­ją­cej się w pięk­nej zimo­wej sce­ne­rii. Adrien Bro­dy gra w fil­mie kon­duk­to­ra pocią­gu.

Unknown

Zimo­wa podróż pocią­giem w reży­se­rii Wesa Ander­so­na to ide­al­ne tło dla zapre­zen­to­wa­nia kolek­cji H&M Holi­day, któ­ra jest peł­na nowo­cze­snej ele­gan­cji. Mniej for­mal­nych ele­men­ty gar­de­ro­by zesta­wio­ne z tymi prze­zna­czo­ny­mi na spe­cjal­ne oka­zje – to kwin­te­sen­cja świą­tecz­nej pro­po­zy­cji od H&M odzwier­cie­dla­ją­cej ele­gan­cję i przy­jem­ność spę­dza­nia cza­su z naj­bliż­szy­mi” powie­dzia­ła Per­nil­la Wohl­fahrt, Cre­ati­ve Direc­tor i Head of Design w H&M.

Unknown

W fil­mie podróż­ni zaj­mu­ją swo­je miej­sca w pocią­gu jadą­cym przez zaśnie­żo­ne tere­ny, aby cele­bro­wać świą­tecz­ny czas z naj­bliż­szy­mi. Zima sta­je się coraz ostrzej­sza i pla­ny podróż­nych muszą ulec zmia­nie.

Unknown

W kul­mi­na­cyj­nym punk­cie fil­mu wszy­scy pasa­że­ro­wie spo­ty­ka­ją się w wago­nie restau­ra­cyj­nym na fili­żan­kę gorą­cej cze­ko­la­dy. Zgro­ma­dze­nie nie­zna­jo­mych w pocią­gu w pro­sty i uro­kli­wy spo­sób przy­wo­dzi na myśl świą­tecz­ny nastrój. Bez­pre­ten­sjo­nal­ne gesty i zacho­wa­nia zna­czą wię­cej w dzi­siej­szym świe­cie, w któ­rym ludzie, bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, łak­ną bli­sko­ści i ser­decz­no­ści “- powie­dział Adrien Bro­dy.

Unknown Unknown Unknown

Tekst/zdjęcia/film: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej