ModaNewsroom

Premiera filmu w reżyserii Wesa Andersona/Świąteczna kampania H&M Holiday 2016

H&M zapra­sza do obej­rze­nia świą­tecz­ne­go fil­mu „Come toge­ther” („Spo­tkaj­my się”) w reży­se­rii Wesa Ander­so­na, z Adrie­nem Bro­dym w roli głów­nej. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w magicz­ny dzień Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia pod­czas podró­ży kole­jo­wej odby­wa­ją­cej się…

Więcej