NewsroomUroda

Poznajcie Crème Prodigieuse Boost – nową, odżywczą linię kosmetyków Nuxe korygujących pierwsze oznaki starzenia

Zastrzyk energii dla Twojej skóry i maksymalne odżywienie. Młodość, rozświetlenie i świeżość. Najnowsza linia kosmetyków Nuxe Crème Prodigieuse Boost z antyoksydacyjnym kompleksem z kwiatu jaśminu, przeznaczona jest dla kobiet już od 25 roku życia, pomagając redukować i zwalczać pierwsze oznaki starzenia. Dzięki kompleksowi antyoksydacyjnemu z kwiatu jaśminu o silnych właściwościach przeciwutleniających działa wielopoziomowo, korygując negatywne skutki intensywnego, stresującego trybu życia w mieście; intensywnie pomarańczowe płatki nagietka bogate są we flawonoidy i karotenoidy, a zawartość cząsteczek RNA i ATP w postaci rybozy (cukru naturalnie występującego w organizmie we wszystkich żywych komórkach ciała) wspomaga syntezę białek i jest źródłem energii dla komórek.

Dzię­ki nowej linii kosme­ty­ków Crème Pro­di­gieu­se Boost dłu­go będziesz cie­szyć się pro­mien­ną, zdro­wą cerą, a codzien­na pie­lę­gna­cja dzię­ki zmy­sło­we­mu, kul­to­we­mu zapa­cho­wi (kwiat poma­rań­czy, magno­lia, wani­lia)  tym razem odświe­żo­ne­mu za pomo­cą mie­szan­ki kwia­tu jaśmi­nu, kwa­sko­wa­ty­mi nuta­mi różo­we­go liczi i bazą opar­tą na świe­żo­ści lasu, sta­nie się czy­stą przy­jem­no­ścią.

W linii naj­now­szych kosme­ty­ków znaj­dzie­cie ener­ge­ty­zu­ją­cy kon­cen­trat przy­go­to­wu­ją­cy skó­rę, żelo­wy i aksa­mit­ny krem do twa­rzy, żelo­wy bal­sam do skó­ry wokół oczu oraz olej­ko­wy bal­sam rege­ne­ru­ją­cy na noc.

Crème Prodigieuse® Boost Energetyzujący koncentrat przygotowujący skórę

Crème Pro­di­gieu­se® Boost Ener­ge­ty­zu­ją­cy kon­cen­trat przy­go­to­wu­ją­cy skó­rę

Ide­al­na baza przy­go­to­wu­ją­ca skó­rę na dzień i na noc. Kon­cen­trat o rewo­lu­cyj­nej kon­sy­sten­cji zain­spi­ro­wa­ny kore­ań­ski­mi kosme­ty­ka­mi łączy w sobie 2 rodza­je natu­ral­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Jako uzu­peł­nie­nie gamy, zapew­nia widocz­ny efekt wygła­dza­nia, nawil­ża­jąc głę­bo­kie war­stwy skó­ry. Wita­mi­na C doda­je skó­rze bla­sku.
Nakła­dać rano i/lub wie­czo­rem opusz­ka­mi pal­ców na skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu przed codzien­ną pie­lę­gna­cją.

Crème Prodigieuse®  Boost Żelowy krem do twarzy

Crème Pro­di­gieu­se®  Boost Żelo­wy krem do twa­rzy

Żelo­wy krem o nie­zwy­kle deli­kat­nym mato­wym wykoń­cze­niu dla skó­ry nor­mal­nej lub mie­sza­nej.
Połą­cze­nie kom­plek­su prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce­go z kwia­tu jaśmi­nu z dzia­ła­niem wygła­dza­ją­cym natu­ral­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go to codzien­ne wzmoc­nie­nie efek­tu obu­dzo­nej, świe­żej, pro­mien­nej skó­ry, przy jed­no­cze­snym opóź­nia­niu pierw­szych oznak sta­rze­nia.
Nakła­dać codzien­nie rano na twarz, szy­ję i dekolt.

Crème Prodigieuse®  Boost Aksamitny krem do twarzy

Crème Pro­di­gieu­se®  Boost Aksa­mit­ny krem do twa­rzy

Połą­cze­nie kom­plek­su prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce­go z kwia­tu jaśmi­nu z dzia­ła­niem wygła­dza­ją­cym natu­ral­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go to codzien­ne wzmoc­nie­nie efek­tu obu­dzo­nej, świe­żej, pro­mien­nej skó­ry, przy jed­no­cze­snym opóź­nia­niu pierw­szych oznak sta­rze­nia.
Nakła­dać codzien­nie rano na twarz, szy­ję i dekolt.

Crème Prodigieuse®  Boost Żelowy balsam do skóry wokół oczu

Crème Pro­di­gieu­se®  Boost Żelo­wy bal­sam do skó­ry wokół oczu

Deli­kat­na, bar­dzo orzeź­wia­ją­ca kon­sy­sten­cja bal­sa­mu żelo­we­go zawie­ra wyciąg z kofe­iny, o wła­ści­wo­ściach roz­ja­śnia­ją­cych i niwe­lu­ją­cych opuch­nię­cia pod ocza­mi. W mgnie­niu oka prze­ciw­dzia­ła skut­kom nie­prze­spa­nych nocy. Olej z orze­chów lasko­wych, wybra­ny ze wzglę­du na swo­ją lek­kość, wzmac­nia ten deli­kat­ny obszar.
Nakła­dać rano i/lub wie­czo­rem.

Crème Prodigieuse®  Boost Olejkowy balsam regenerujący na noc

Crème Pro­di­gieu­se®  Boost Olej­ko­wy bal­sam rege­ne­ru­ją­cy na noc

Skó­ra otu­lo­ną tą ultra-skon­cen­tro­wa­ną kon­sy­sten­cją wzbo­ga­co­ną o olej z orze­chów maka­da­mia rege­ne­ru­je się w cią­gu nocy. Pod­czas gdy kom­pleks prze­ciw­u­tle­nia­ją­cy kwia­tu jaśmi­nu wzmac­nia natu­ral­ne mecha­ni­zmy skó­ry, wyciąg z kwia­tu nopa­la (kwia­tu opun­cji) sty­mu­lu­je odno­wę komór­ko­wą, dla uzy­ska­nia świe­tli­stej cery i gład­kich rysów twa­rzy po prze­bu­dze­niu.
Nakła­dać wie­czo­rem na twarz, szy­ję i dekolt.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom…
Więcej