Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa –  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy olejek Huile Prodigieuse® o słodkim, kojącym zapachu Néroli, przynoszącym chwilę wyciszenia i relaksu. Ten nowy, certyfikowany, organiczny suchy olejek, posiada 100% składników pochodzenia naturalnego i pielęgnuje skórę nadając jej piękny, promienny blask.

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

W 30. rocz­ni­cę powsta­nia kul­to­we­go olej­ku mar­ka Nuxe wpro­wa­dza na rynek nową wer­sję – Huile Pro­di­gieu­se® Néro­li, czy­li pierw­szy cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny Huile Pro­di­gieu­se® o jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji i suchym wykoń­cze­niu, doda­ją­cy bla­sku wszyst­kim typom skó­ry. Jego sekret tkwi w koją­cym , przy­no­szą­cym spo­kój zapa­chu nut Néro­li. A czy jest coś, cze­go bar­dziej potrze­bu­je­my w tym roku? 

Świe­ży i koją­cy zapach naj­now­sze­go olej­ku łączy w sobie nuty Néro­li, ber­ga­mot­ki i lawen­dy (w 100% natu­ral­ne­go pocho­dze­nia), przy­no­sząc uko­je­nie i wyci­sze­nie. Ta sta­ran­nie skom­po­no­wa­na kom­bi­na­cja zapa­cho­wa sta­je się uko­je­niem dla wszyst­kich – nie da się ukryć, że to praw­dzi­wy relaks dla zmy­słów! Abso­lut­nie wyjąt­ko­wa kom­po­zy­cja cen­nych ole­jów roślin­nych, w tym przede wszyst­kim orga­nicz­ny olej ze śliw­ki Ente i orga­nicz­ny olej seza­mo­wy, pozo­sta­wia saty­no­wy połysk nie tyl­ko na skó­rze, ale i wło­sach – bez tłu­ste­go wykoń­cze­nia. Wegań­ska for­mu­ła, stwo­rzo­na w peł­ni ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, w tym w 42% ze skład­ni­ków pocho­dzą­cych z upraw eko­lo­gicz­nych odży­wia, napra­wia i upięk­sza skó­rę oraz spra­wia, że wło­sy są bar­dziej błyszczące.

Huile Pro­di­gieu­se® Néro­li to tak­że sku­tecz­na pie­lę­gna­cja skó­ry i wło­sów potwier­dzo­na przez der­ma­to­lo­gów. Nie da się ukryć, że po uży­ciu olej­ku nie­mal natych­miast skó­ra jest odży­wio­na, roz­świe­tlo­na  i bar­dziej mięk­ka, a wło­sy sta­ją się odży­wio­ne i chro­nio­ne przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Ole­jek wyka­zu­je rów­nież sku­tecz­ność w reduk­cji widocz­nych roz­stę­pów o 68%, co tak­że zosta­ło potwier­dzo­ne przez der­ma­to­lo­gów. Dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne Huile Pro­di­gieu­se® Néro­li zosta­ło zaś wyka­za­ne dzię­ki spe­cja­li­stycz­nym testom, któ­re wyka­za­ły, że ole­jek znacz­nie ogra­ni­cza przy­le­ga­nie czą­ste­czek zanie­czysz­czeń do skóry.

Jak sto­so­wać Huile Pro­di­gieu­se® Néroli? 

Wystar­czy, że zasto­su­jesz go samo­dziel­nie, bądź kil­ka kro­pel zmie­szasz z ulu­bio­nym kre­mem nawil­ża­ją­cym i gład­ki­mi rucha­mi roz­pro­wa­dzisz go na twa­rzy. Ponad­to, ole­jek ide­al­nie nada­je się do pie­lę­gna­cji męskie­go zaro­stu, pozo­sta­wia­jąc go mięk­kim oraz jedwa­bi­stym w doty­ku. Sto­so­wa­ny przed gole­niem stwo­rzy zaś na skó­rze war­stwę ochron­ną,  któ­ra zmniej­szy wszel­kie podraż­nie­nia. Ole­jek z powo­dze­niem możesz tak­że sto­so­wać na każ­de suche obsza­ry skó­ry bądź roz­stę­py bądź na całą dłu­gość wło­sów oraz na same koń­ców­ki – tak czę­sto, jak to koniecz­ne. Jeśli zale­ży Ci na inten­syw­nym odży­wie­niu, ole­jek możesz rów­nież sto­so­wać jako maskę do wło­sów: raz lub dwa razy w tygo­dniu, przed umy­ciem szam­po­nem, nakła­da­jąc na całej dłu­go­ści wło­sów i pozo­sta­wia­jąc na 10 minut.

Huile Pro­di­gieu­se® to kul­to­wy pro­dukt pie­lę­gna­cyj­ny, któ­ry pozo­sta­wia skó­rę odży­wio­ną, zapew­nia­jąc bło­gą przy­jem­ność – wystar­czy tyl­ko roz­grzać ole­jek w dło­niach, roz­ko­szu­jąc się cudow­nym zapa­chem i cie­sząc się natych­mia­sto­wym dzia­ła­niem koją­cych nut Néroli.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Mar­ka zna­na szcze­gól­nie z natu­ral­nych kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­rych pro­duk­ty poko­cha­li klien­ci o róż­nych poko­le­niach na całym świe­cie powsta­ła z połą­cze­nia słów Natu­re i Luxu­ry, co ide­al­nie odwzo­ro­wu­je jej poli­ty­kę, pozwa­la­jąc na chwi­lę luk­su­su, z…
Więcej
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapomnieć…
Więcej