Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Aplikacja tych dwóch produktów zajmuje tylko minutę. Najpierw skóra jest wygładzona, wypełniona i rozświetlona dzięki NUXE Super Serum [10]. Następnie krem z gamy NUXE Merveillance LIFT zapewnia jej natychmiastowy efekt liftingu i napięcia. Naturalne dbanie o piękno nie musi być skomplikowane. Wystarczą dwa kroki i dwa produkty!

UNIWERSALNY KONCENTRAT PRZECIWSTARZENIOWY NUXE SUPER SERUM [10]

UNIWERSALNY KONCENTRAT PRZECIWSTARZENIOWY NUXE SUPER SERUM [10]

KROK 1

UNIWERSALNY KONCENTRAT PRZECIWSTARZENIOWY NUXE SUPER SERUM [10]

Ten czy­sty(1) i wegań­ski(2) super­kon­cen­trat z natu­ral­nym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym i tysią­ca­mi mikro­kap­su­łek z ole­ja­mi roślin­ny­mi sta­no­wi pod­sta­wę każ­dej pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej. For­mu­ła opar­ta na sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­kach pocho­dze­nia natu­ral­ne­go wni­ka w głąb skó­ry, sku­tecz­nie dzia­ła­jąc w głęb­szych war­stwach. Kon­sy­sten­cja przy­po­mi­na­ją­cą płyn­ne zło­to to efekt 100% natu­ral­nej, rewo­lu­cyj­nej tech­ni­ki kap­suł­ko­wa­nia.   - ole­je są frak­cjo­no­wa­ne i natu­ral­nie zamy­ka­ne w posta­ci mikros­fer. W momen­cie apli­ka­cji sta­pia­ją się ze skó­rą, pozo­sta­wia­jąc ją nawil­żo­ną i miłą w doty­ku, przy­go­to­wa­ną do dal­szych czyn­no­ści pielęgnacyjnych.

 Ochro­nę prze­ciw­sta­rze­nio­wą skó­ry zapew­nia dodat­ko­wo opa­ten­to­wa­ny kom­pleks roślinny
z komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi sza­rot­ki alpejskiej*.

(1) Cle­an beu­ty według NUXE: podej­ście do cią­głe­go dosko­na­le­nia, któ­re­go kul­mi­na­cją jest naj­lep­sza rów­no­wa­ga mię­dzy natu­ral­no­ścią, sku­tecz­no­ścią, zmy­sło­wo­ścią i wpły­wem na śro­do­wi­sko, bez kom­pro­mi­sów w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa. Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych na stro­nie www.nuxe.com. 

(2) For­mu­ła wegań­ska bez skład­ni­ków lub pochod­nych pocho­dze­nia zwierzęcego.

* Namna­ża­ją­ce się w natu­ral­ny spo­sób komór­ki sza­lot­ki alpej­skiej mają sil­ne zdol­no­ści przeciwstarzeniowe.

NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU – NUXE KREM MERVEILLANCE LIFT

KROK 2

NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU – NUXE KREM MERVEILLANCE LIFT 

Ser­cem jego for­mu­ły jest olej z mikro­alg(1), uzy­ski­wa­ny przy uży­ciu eko­lo­gicz­nej i przyjaznej
dla śro­do­wi­ska tech­no­lo­gii: każ­da kro­pla kon­cen­tru­je moc 4 miliar­dów aktyw­nych komó­rek, aby wzmoc­nić połą­cze­nie skór­no – naskór­ko­we, klu­czo­wy obszar dla uzy­ska­nia jędr­nej skó­ry. Dzię­ki kon­sy­sten­cji dopa­so­wa­nej do rodza­ju cery, odpo­wia­da na codzien­ne potrze­by pielęgnacji:
MERVEILLANCE LIFT LIFTINGUJĄCY KREM O PUDROWEJ KONSYSTENCJI, dzię­ki inno­wa­cyj­nej, wypeł­nia­ją­cej for­mu­le pudro­wy krem ujędr­nia skó­rę i kory­gu­je zmarszcz­ki. Ide­al­ny do cery nor­mal­nej i mie­sza­nej, two­rzy natu­ral­ny efekt „blur”, zapew­nia­jąc nie­ska­zi­tel­ne wykończenie.

71% kobiet już po pierw­szej apli­ka­cji czu­je, że popra­wi­ło się jej napię­ciem (2), a 63% – że skó­ra jest wyczu­wal­nie gład­sza (3).

MERVEILLANCE LIFT LIFTINGUJĄCY KREM SKÓRA SUCHA to boga­ty krem ujędr­nia­ją­cy skó­rę oraz kory­gu­ją­cy zmarszcz­ki. Prze­zna­czo­ny dla cery nor­mal­nej i suchej. Dzię­ki otu­la­ją­cej kon­sy­sten­cji zapew­nia natych­mia­sto­wy efekt ujędr­nie­nia i wygła­dze­nia. Twarz wyglą­da na wymo­de­lo­wa­ną u 64% (4) kobiet. Po 2 mie­sią­cach, 100% kobiet (5) uwa­ża, że ich skóra

jest pięk­niej­sza i bar­dziej jędrna.

(1) For­mu­ła wegań­ska bez skład­ni­ków lub pochod­nych pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. 

(2) Test użyt­ko­wa­nia – 21 ochot­ni­ków.  % satys­fak­cji – bez­po­śred­nio po apli­ka­cji 

(3) Test użyt­ko­wa­nia – 20 ochot­ni­ków. % Popra­wy oce­nia­ny przez ochot­ni­ków – po 56 dniach 

(4) Test użyt­ko­wa­nia − 22 ochot­ni­ków. Zado­wo­le­nie% − po 28 dniach 

(5) Test użyt­ko­wa­nia − 21 ochot­ni­ków. Zado­wo­le­nie% − po 56 dniach


DWA KROKI – W KAŻDYM WIEKU
Odmień swo­ją skó­rę w 60 sekund!

Rano i wie­czo­rem, bez wzglę­du na to, ile masz lat, uży­waj Super Serum [10].
To uni­wer­sal­ny pierw­szy krok w każ­dym rytu­ale pie­lę­gna­cyj­nym. Następ­nie dobierz krem odpo­wied­nio do rodza­ju skó­ry i jej wie­ku. 

WYBIERZ KREM DLA SIEBIE

Od 25 roku życia – Crème Pro­di­gieu­se® Boost – na pierw­sze ozna­ki starzenia

Od 35 roku życia – Merve­il­lan­ce LIFT – reduk­cja zmarsz­czek i przy­wró­ce­nie jędrności

Od 50 roku życia – Nuxu­rian­ce® Ultra –glo­bal­ne dzia­ła­nie przeciwstarzeniowe

Od 65 roku życia – Nuxu­rian­ce® Gold – odży­wie­nie i rozświetlenie

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej
Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Mar­ka zna­na szcze­gól­nie z natu­ral­nych kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­rych pro­duk­ty poko­cha­li klien­ci o róż­nych poko­le­niach na całym świe­cie powsta­ła z połą­cze­nia słów Natu­re i Luxu­ry, co ide­al­nie odwzo­ro­wu­je jej poli­ty­kę, pozwa­la­jąc na chwi­lę luk­su­su, z…
Więcej